تحریر دفاتر | تحریر دفاتر حسابداری | دفتر کل | دفتر روزنامه

ایلیا حساب > تحریر دفاتر | تحریر دفاتر حسابداری | دفتر کل | دفتر روزنامه

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت رویداد ها و روال های مالی می بایست هر شرکت ،موسسه و یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد باید از آنها استفاده نماید . در دفاتر قانونی تمام روال ها و موارد مالی شرکت ثبت می گردد تا پس از تکمیل آن به اداره ی مالیاتی تحویل داده شود بدین ترتیب نکته بسیار مهمی که در اینجا بیان می شود تحریر دفاتر می باشد ، در صورتی که تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه ثبت و در نظر گرفته شود ، محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر حسابداری از موارد لازمه در تحریر آنها استفاده نشود مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود .

تحریر دفاتر حسابداری:

تحریر دفاتر قانونی یکی دیگر از خدمات حسابداری این شرکت می باشد که توسط افراد با تجربه انجام میشود ، بدلیل اهمیت این موضوع تحریر دفاتر باید حتما توسط اشخاصی انجام شود که به نگارش و تحریر دفاتر مسلط هستند . دفتر روزنامه و کل جزو دفاتر اصلی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده ۹۵ محسوب می شود ، دفاتر اصلی اشخاص حقیقی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ شامل دفتر درآمد و هزینه می باشد . تحریر تمامی این دفاتر تجربه لازم دارد ، پس بنابراین توصیه می شود از اقدام به تحریر اینگونه دفاتر بدون راهنمایی های لازم توسط افراد با تجربه حتما” خودداری کنید زیرا باعث رد آن توسط حوزه مالیاتی مربوطه خواهد شد .  لازمه تحریر دفاتر قانونی داشتن تجربه کافی برای انجام این مهم است معمولا” یک موسسه حسابداری بدلیل تعدد انجام این کار توسط حسابداران شاغل در آن مطمئن ترین گزینه می باشد.


تحریر دفاتر کل و روزنامه فقط صفحه ای (  4 هزار ) تومان


موارد عدم قبول تحریر دفاتر :

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3 – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.

4 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.

5 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.

6 – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

7 – جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.

8 – محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.

9 – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.

10 – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.

نکته1: اگر اشتباه و غلط املایی در دفاتر کل و روزنامه ایجاد شد با خط قرمز مورد مذکور را مشخص میکنیم یعنی خط خوردگی به گونه ای باید باشد که متن و مبلغ خط خورده بطور کامل مشخص و هیچگونه ابهامی برای خواننده نباید داشته باشد. همچنین تعداد مورد های خط خورده و اشتباه نباید زیاد و از حد متعارف تجاوز نماید لازم به ذکر است میزان حد مجاز خط خوردگی ها  بسته به حجم دفاتر و نظر سر ممیز متغیر می باشد.

نکته 2: همچنین جهت تحریر دفاتر توسعه می گردد با روان نویس و یا خودکار مشکی استفاده گردد. و به هیچ عنوان از لاک غلط گیر و از این قبیل موارد استفاده نگردد.

دفتر روزنامه:

که به آن دفتر ثبت اولیه ی معاملات نیز می گوییم دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک مؤسسه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.شکل معمول دفتر روزنامه به صورت زیر می باشد .

1-دفتر روزنامه کلیه ی معاملات مالی یک مؤسسه را به ترتیب تاریخ وقوع نشان می دهد و به این ترتیب پیگیری بعدی رویدادهای رخدادهای مالی آسان می شود .

2-دفتر روزنامه کلیه اطلاعات مربوط به یک معامله را (شامل تاریخ معامله ،نام حسابهای بدهکار و بستانکار مبالغ بدهکار و بستانکار به طور یکجا نشان داده می شود)

نمونه دفتر روزنامه

شماره سند

تاریخ

روز/ماه

شـــــرح

بدهکاربستانکار
9

02/11

موجودی بانک

سرمایه

*5.000.000

 

5.000.000

1002/19

وسیله نقلیه

موجودی بانک

*3.000.0003.000.000

نحوه ثبت اطلاعات مالی در دفتر روزنامه:

1-شماره سند حسابداری در این ستون شماره رویدادهای مالی را به ترتیب و از شماره 1 می نویسیم.

2-تاریخ سند حسابداری ستون تارخ به 2 ستون جداگانه ی روز و ماه تقسیم می شود نوشتن ماه انجام معامله در ثبت 1 ضرورت ندارد مگر اینکه صفحه ی دفتر روزنامه .

سال انجام معامله نیز تنها در اولین سند مشخص می شود . طبق قانون تجارت هر مؤسسه به هر سال مالی خود باید از یک دفتر روزنامه استفاده کند همچنین دفاتر هر یال مالی باید قبل از سال مالی انجام شود.

3-حساب بدهکار عنوان حساب بدهکار بر روی همان خطی که شماره سند و تاریخ سند نوشته شده و از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز بر روی همان خط و در ستون بدهکار نوشته می شود .

4-حساب بستانکار،عنوان حساب بستانکار در خط بعدی و با فاصله ی کمی از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز در همان خط و در ستون بستانکار نوشته می شود.

5-یک شرح خلاصه در پایان رویداد نوشته می شود.

دفتر کل:

که به آن ثبت نهایی معاملات نیز می گوییم دفتری است که حسابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود شکل معمول دفتر کل به صورت زیر می باشد .

1-در دفتر کل برای هر حساب در سطح کل صفحه یا صفحاتی جداگانه اختصاص می دهیم یعنی  برای همه حسابهای کل تراز نامه ( موجودی نقد و بانک ، حسابهای و اسناد دریافتنی  ، پیش پرداخت ، حسابهای پرداختنی ، دارایی های ثابت ، دارایی نامشهود ، استهلاک انباشته ، ذخایر ، پیش دریافت و … )صفحه و یا صفحات جداگانه ( با توجه به تعداد آرتیکل ها ) اختصاص می دهیم.

2-حسابها به همان ترتیبی که در ترازنامه منعکس می شود صفحه گذاری می شوند یعنی ابتدا دارایی ها ،سپس بدهی ها و در پایان سرمایه نوشته می شود.

نکته3 : همچنین باید توجه داشت به هیچ عنوان در یک صفحه نباید دو سرفصل جداگانه اختصاص داد.

نمونه دفترکل:

نام حساب : موجودی نقد و بانک

شماره سند

تاریخ

روز/ماه

شـــــــــرح*بدهکاربستانکارتشخیصمانده
902/11نقل از دفتر روزنامه*5.000.000  بد/بس

5.000.000

نحوه انتقال معاملات مالی از دفتر روزنامه به دفتر کل:

1-پیدا کردن نام حساب : نام حسابی را که در دفتر روزنامه بدهکار شده در دفتر کل پیدا می کنیم .

2-شماره و تاریخ سند را عینا از دفتر روزنامه به دفتر  کل منتقل می کنیم .

3-مبلغ بدهکار دفتر روزنامه را به ستون بدهکار حساب مربوط به دفتر کل منتقل می کنیم .

4-شماره صفحه ی دفتر کل را در عطف دفتر روزنامه می نویسیم.

5-مانده ی حساب را مشخص و در ستون مانده می نویسیم .

6-در ستون تشخیص و با اختصار بد و یا بس می نویسیم .

7-در ستون شرح دفتر کل معمولا عبارت نقل از دفتر روزنامه نوشته می شود.

8-مراحل انجام شده برای حساب بستانکار سند مربوطه انجام می شود.

[جهت استعلام هزینه تحریر دفاتر کلیک نمایید.]

تماس با ما

instagram – linkedin – +google – facebook