ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

ایلیا حساب > مطالب و خدمات موسسه خدمات مالی و مالیاتی ایلیا حساب > ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

۱- پرداخت چک بلند مدت:

ح. پرداختنی/ پ.پ هزینه/هزینه
اسناد پرداختنی بلند مدت

۲- خوابانیدن چک به بانک جهت وصول:

در دفاتر شما ثبتی ندارد.

۳- وصول چک توسط بانک:

اسناد پرداختنی بلند مدت
بانک

۴- چک برگشتی:

اسناد پرداختنی بلند مدت
ح. پرداختنی (X)

۵- تعویض چک:

اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت
اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت

خدمات حسابداری | خدمات مالی | خدمات حسابرسی | مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | اظهارنامه مالیاتی | تحریر دفاتر

حسابداری مشاغل | شماره تلفن شرکت حسابداری | حسابداری آنلاین | استعلام قیمت حسابداری | شبکه اجتماعی ایلیا حساب

 

 

* اما در مورد خرج کردن چک مشتری، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

۱-هنگامی که چک را خرج می کنید:

ح. پرداختنی/هزینه/…
اسناد دریافتنی بلند مدت

۲- هنگامی که چک مذکور نقد شود:

در دفاتر شما ثبتی ندارد.

۳- اگر چک مذکور نقد نشده و به شما برگشت شود:

ح. دریافتنی (X)
ح. پرداختنی (X)

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما، و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟
ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما، و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟