قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

ایلیا حساب > blog > قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

خانم / آقا …………………. به آدرس ……………….. تلفن …………….. به شماره همراه ………….. که در این تفاهم نامه  موسسه حسابداری نامیده می شود ، برابر مفاد زیر منعقد می گردد . لازم به ذکر است کلیه تعهدات این تفاهم نامه توسط شخص خانم / آقا ……………. انجام می شود .

ماده ۱- موضوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه عبارت است از :

انجام کلیه امور مدیریت مالی / ارائه خدمات حسابداری / مشاوره مالی  و مشاوره مالیاتی / خدمات حسابرسی / ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد …… شرکت به صورت کاملا الکترونیکی طبق استانداردهای حسابداری

ماده ۲: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه عبارت است از یکسال شمسی از اول فروردین  ………… لغایت ……….. پایان اسفند

تبصره ۱: مدت تفاهم نامه با توافق طرفین در خصوص مدت و مبلغ قابل تمدید برای سالهای بعد می باشد.

ماده ۳: حق الزحمه تفاهم نامه

حق الزحمه تفاهم نامه عبارت است از مبلغ …………………………. ریال معادل …………. تومان برای یکسال شمسی ، که پس از انجام کلیه تعهدات شرکت حسابداری  و در پایان هر ماه ، ماهانه …………… ریال معادل …………… تومان و بعد از انجام تعهدات شرکت مندرج در این تفاهم نامه و آخرین پرداختی در پایان سال مالی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت برگ تشخیص مالیاتی و مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی و کسر کسورات قانونی در تاریخ ………….. پرداخت می باشد.

قرارداد حسابداری تفاهم نامه حسابداری عقد قرارداد حسابداری

ماده ۴: تعهدات طرفین

الف: تعهدات موسسه :

موسسه متعهد میگردد:

 • نسبت به ثبت کلیه اسناد مالی و تفکیک آنها جهت ارائه به اداره امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به بستن حسابهای دفاتر قانونی روزنامه ، معین ، کل و اموال در موعد قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به ارائه گزارش ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن شرکت ) به اداره مالیاتی اقدام نماید.
 • ارائه گزارشات معاملات فصلی خرید ، فروش و هزینه ها در پایان هر فصل را به اداره امور مالیاتی مربوطه برابر فرمهای مربوطه ارائه نماید.
 • نسبت به ثبت کلیه مدارک و مستندات و فاکتور ها
 • نسبت به تعیین قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی (فعالیت شرکت و شروع عملیات )
 • -نسبت به تحریر دفاتر قانونی (روزنامه ، معین ، کل و اموال) برابر ظوابط قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (پایان تیرماه ) اقدام نماید.
 • حضور در جلسات سازمان امور مالیاتی و ممیزی مربوطه برای ارائه مدارک ، دفاع از عملکرد و شرکت در  جلسات هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و دفاع از عملکرد و حسابهای شرکت (در صورت ارجاع پرونده به هیات ها ) تا دریافت رای هیاتهای مذبور بر معافیت مالیاتی شرکت اقدام نماید.
  • تبصره ۳: در صورت عدم دریافت مصوبه قانونی هیاتهای بدوی و تجدید نظر مالیاتی مبنی بر صدور معافیت مالیاتی (مالیات عملکرد) شرکت مراتب را از طریق طرح دعوا از طریق دیوان اداری پیگیری نماید و تهیه مدارک و مستندات لازم بر عهده موسسه میباشد.
 • نسبت به استفاده از نرم افزار تخصصی مالی و حسابداری جهت انجام امور مالی جهت استفاده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورت وضعیت از وقایع مالی و حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای ماهانه و ترازنامه سه ماهه چهارستونی و حساب سود و زیان به صورت دوره های سه ماهه و سایر در خواست های شرکت به مدیریت شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اطلاع رسانی مصوبه های جدید سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای متولی و سیاست گذار اعم از مجلس ، وزارت دارایی ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به انجام مغایرتهای بانکی و رفع اشکالات در تنظیم حسابهای شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورتحسابهای بیمه قرارداد افراد ، کارکنان ، قراردادهای کاری و تفاهم نامه های مبادله شده و واریز به حساب مربوطه اقدام ، و در جهت دفاع از آنها در روز حسابرسی بیمه در جلسات مربوطه شرکت نماید.
 • نسبت به ارائه صورتهای مالی و گزارشات مورد نیاز بانکها و سازمانهای دولتی مطابق با سیستم بروز شده جهت حسابداری اقدام نماید.
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (پس از تایید شرکت ) حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (۳۱/۰۴/..۱۳)
 • نسبت به دریافت گواهینامه ارزش افزوده به صورت اینترنتی (در صورت مشمول بودن و یا اخذ گواهی معافیت از سازمان امور مالیاتی ) اقدام نماید.
 • نسبت به دفاع از صورتهای مالی و مالیاتی تهیه شده و گزارشات معاملات فصلی و هزینه های فصلی در مراجع رسمی و ذیربط اقدام نماید.
 • نسبت به تنظیم قراردادهای کارکنان و قراردادها و تفاهم نامه های امضاء با سایر مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و پرداخت حقوق تبعات مزدی کارکنان و نگهداری سوابق آنها و احتساب مرخصی های استفاده شده و بدون حقوق پرداخت مطالبات آنان با هماهنگی شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزارهای مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل ک روز کاری غیر تعطیل در هقته در محل شرکت و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار های مالی و مقررات مالاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت / موسسه و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اجرای تمام اصول و استانداردهای حسابداری به روش استاندارد انجمن حسابداران خبره و قانون محاسبات و سایر قوانین مربوطه به گونه ای که برای شرکت مشکلی ایجاد ننماید (به عنوان حافظ و امین و مورد اعتماد ) اقدام نماید.
 • نسبت به حفظ اسرارو مدارک و اسناد و اطلاعاتی که توسط شرکت به موسسه ارائه می گردد کوشا بوده و در پایان تفاهم نامه به صورت کتبی به شرکت تحویل نماید.
 • نسبت به کار گماری نیروهای مورد اطمینان جهت انجام امور محوله مالی و حسابداری اقدام نماید.
 • موسسه در جهت مشاوره و تنظیم فرم های بودجه ای سالیانه به صورت مشاوره ای همکاری خواهد داشت.

ب: تعهدات شرکت:

 • شرکت متعهد می گردد:
 • جهت حسن انجام امور مالی و حسابداری شرکت نسبت به در اختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک و مستندات و حسابهای بانکی و اطلاعات مورد نیاز موسسه حسب درخواست کتبی ایشان اقدام نماید.
 • نسبت به اختصاص محل و مکان مناسب و با لوازم و ابزار و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز جهت تنظیم و نگهداری و انجام وظایف مندرج در تعهدات موسسه اقدام نماید.
 • تبصره۴: مکان و لوازم و تجهیزات اداری و کاری طی صورتجلسه ای تحویل و تحول داده خواهد شد.
 • نسبت به پرداخت حق الزحمه تفاهم نامه در موعد مقرر ماهانه در وجه حساب موسسه اقدام نماید.
 • نسبت به کسر کسورات قانونی تفاهم نامه فیمابین و واریز به حساب دستگاههای ذیربط قانونی و ارائه رسید مربوطه به موسسه اقدام نماید.
 • شرکت متعهد می گردد نسبت به معرفی یک نفر نماینده آشنا به امور رایانه و حسابداری به موسسه جهت هماهنگی و اجرای بهتر و آموزش نرم افزار حسابداری این تفاهم نامه اقدام نماید.
 • در صورت تمایل شرکت به در اختیار داشتن نرم افزار مالی حسابداری مستقل هزینه های مربوطه توسط شرکت پرداخت میگردد.

ماده ۵: حسن اجرای تعهدات طرفین

طرفین تمامی تلاش خود را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه انجام داده و هرگونه تسهیلات را برای تحقق آن فراهم مینمایند.

ماده ۶: خسارت

طرفین در صورت ورود خسارت به طرف دیگر ملزم به جبران آن به تشخیص داور مرضی الطرفین میباشد.

ماده۷: اختلافات

طرفین ضمن پرهیز اقدام اختلاف بر انگیز در مدت اجرای این تفاهم نامه در صورت بروز هر گونه اختلاف مراتب از طریق داور مرضی الطرفین برطرف خواهد شد.

ماده۸: موارد اضطراری

موارد اضطراری مانند سیل، زلزله ، آتش سوزی و جنگ و سایر موارد (فورس ماژور ) از شمول این تفاهم نامه خارج می باشد.

ماده ۹: فسخ تفاهم نامه

طرفین تمامی کوشش خود را در انجام هر چه بهر این تفاهم نامه انجام خواهند داد و در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه اجرای این تفاهم نامه با اعلام کتبی حداقل دو ماهه به طرف مقابل و انجام کلیه تعهدات طرفین این تفاهم نامه فسخ میگردد.

ماده ۱۰: این تفاهم نامه در ده ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه تنظیم که هر نسخه ارزش واحد داشته و معتبر بوده و در تاریخ ……………. به امضای طرفین رسیده و از اول ………. ماه ……. قابل اجرا می باشد.

مشتریان عزیز جهت عقد قرارداد حسابداری می توانند با کارشناسان ایلیا حساب بابت هماهنگی جلسه حضوری تماس حاصل فرمایند.

پاسخ بدهید

Call Now Button