ایلیا حساب > blog > مشتریان ما

نام شرکت: درنیکا طرح آفرین (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای خشایار شیر نظر

فعالیت: تولیدی و بازرگانی  درب های اتوماتیک

شماره تماس: ۴۴۰۹۵۴۳۵-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: پویا صنعت خوارزمی (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای محسن نوروزی

فعالیت: تولیدی قطعات لولا و ترمز خودور

شماره تماس: ۶۵۶۳۶۹۸۵-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: اکسیدان سنجیده روش (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: خانم نیازی

فعالیت: بازرگانی قطعات فلزی

شماره تماس: ۴۶۰۴۹۸۱۷-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: آماتک  (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای قرقچیان

فعالیت: نرم افزار

شماره تماس: ۶۵۵۱۳۲۴۵-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: موسسه حقوقی تهران مدافع عدالت محور (موسسه)

مدیرعامل: آقای روزبهانی

فعالیت: حقوقی

شماره تماس: ۴۴۲۶۲۵۳۷-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: کیتو پرتو (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای فتحی

فعالیت: بازرگانی لاستیک خودرو

شماره تماس: ۲۲۲۵۷۸۹-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: ساعی صنعت سهند  (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای داوری

فعالیت: آبکاری قطعات فلزی

شماره تماس: ۶۵۶۵۶۹۷۱-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: فروزش پخش اشتهارد  (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای سلیمانی

فعالیت: تولید بخاری خودرو

شماره تماس: ۳۷۷۷۵۳۸۱-۰۲۶

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: آریا ایده شهر نوین (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای محمدی

فعالیت: بازرگانی (عمده فروشی)

شماره تماس: ۴۶۰۴۹۸۱۷-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: امیدان منظومه گشترش صبا  (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای لهراسبی

فعالیت: تجهیزات الکترونیکی

شماره تماس: ۸۸۲۵۵۷۰۰-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: مهد سرمایه (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: خانم نجفی

فعالیت: بورس

شماره تماس: ۲۶۷۰۳۹۶۵-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: کارن پویا نو آور (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: خانم براتی

فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی

شماره تماس: ۶۶۱۲۳۶۷۰-۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: دانش ابزار آریا (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای صادقی

فعالیت: کامپیوتر و سخت افزار

شماره تماس: ۰۹۱۹۸۳۱۷۷۳۰

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: ایده صنعت رسا (با مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای غمین

فعالیت: تراشکاری و برشکاری

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۸۳۴۳

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: تحقیق آفات (مسئولیت محدود)

مدیرعامل: آقای سلطانی

فعالیت: سم پاشی

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۳۵۴۸۰۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: ایمن در 

مدیرعامل: آقای کریمی

فعالیت: شیشه سکوریت

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۰۵۱۲۴۲

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام شرکت: بهسازان پارت پویش البرز (سهامی خاص)

مدیرعامل: خانم اسکندری

فعالیت: تولیدی قطعات فلزی

شماره تماس: ۰۲۱۴۶۸۹۳۳۲۰

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نام شرکت: سورا صنعت فردید (سهامی خاص)

مدیرعامل: خانم کیانی

فعالیت: درب اتوماتیک

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۰۳۵۵۴۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفا جهت مشاهده کلیه مشتریان وارد سایت شوید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Call Now Button