ارزش فعلی خالص – معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

ایلیا حساب > دسته‌بندی نشده > ارزش فعلی خالص – معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

[gview file=”http://iliyahesab.com/wp-content/uploads/2018/06/ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی.pptx”]

استاد:سر کار خانم دکتر مصلی نژاد

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب
موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

 

 

از دیدگاه مدیریت مالی بودجه‌بندی سرمایه‌ای گزینشآن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت استکه انتظار می‌رود با اجرای آن‌ها ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد.

معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری عبارتنذ از:
۱- معیارهای مبتنی بر جریانات نقدی تنزیل شده
الف) ارزش فعلی خالص (NPV) (مهم ترین روش)
ب) نرخ بازده داخلی (IRR)
ج) شاخص سودآوری (PI)
۲- معیارهای مبتنی بر دوره بازگشت
الف) دوره بازگشت سرمایه
ب) دوره بازگشت تنزیلی
۳- معیارهای حسابداری
الف) میانگین بازده حسابداری

اگر ارزش فعلی خالص یک پروژه مثبت باشد باید آن پروژه را پذیرفت و اگر ارزش فعلی خالص آن
منفی باشد آن را رد کرد.

درمواردی که NPV=0 نسبت به انجام و عدم انجام سرمایه گذاری بی تفاوت هستیم.البته احتمال
وقوع این حالت اندک است.

دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری
اولیه بازیافت شود.

براساس قاعده دوره بازگشت سرمایه، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود
که دوره بازگشت سرمایه آن از تعداد سالهایی که قبلاً معین شده است کمتر باشد.

دوره بازگشت تنزیلی طول مدت زمانی که مجموع جریانات نقدی تنزیل شده با سرمایه
گذاری اولیه برابر می شود.

براساس قاعده دوره بازگشت تنزیلی، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که دوره
بازگشت تنزیلی آن از تعداد سالهایی که قبلاَ معین شده است، کمتر باشد.

نکته:دوره بازگشت تنزیلی عبارت است از زمانی که پروژه از نظر اقتصادی به نقطه سر
به سری می رسد.

براساس قاعده میانگین بازده حسابداری، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که میانگین
بازده حسابداری مورد قبول بیشتر باشد.

می خواهیم در در مورد افتتاح مغازه جدیدی در یک پاساژ تصمیم گیری کنیم. سرمایه گذاری
مورد نیاز برای این کار ۵۰۰،۰۰۰ دلار است. مدت زمان اجاره مغازه پنج سال است، چون پس
ازمدت اجاره همه چیز به مالک واگذار می شود. ۱۰۰درصد سرمایه گذاری مورد نیاز در طی
پنج سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود.