حسابداری مجتمع های مسکونی

ایلیا حساب > حسابداری مجتمع های مسکونی

حسابداری مجتمع های مسکونی | حسابداری ساختمان | حسابدای برج

حسابداری مجتمع های مسکونی | حسابداری ساختمان | حسابدای برج

انجام حسابداری مجتمع های مسکونی

مزایای ایلیا حساب

+کمترین هزینه

+اعزام نیرو با سابقه حسابداری مجتمع های مسکونی بطور دایم و پاره وقت

+تهیه گزارشات ماهیانه هزینه و درآمد جهت تصمیم گیری بهتر مدیریت

+تهیه صورتهای مالی جت ارائه به اهالی مجتمع و مجمع

+ارائه سیستم مخصوص حسابداری مجتمع ها

+ صدور قبض شارژ ماهیانه

+ مغایرت گیری و ارایه تراز طلب و بدهی واحد های ساختمان

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار