محافظه کاری | بعد رفتاری | بعد زمانی و ارزش | خصوصیات صنعت

ایلیا حساب > blog > محافظه کاری | بعد رفتاری | بعد زمانی و ارزش | خصوصیات صنعت

محافظه کاری | بعد رفتاری | بعد زمانی و ارزش | خصوصیات صنعت

محافظه کاری: هزینه قبل از بهره برداری استاندارد ۲۶

بعد رفتاری : بدبینی بهتر از خوش بینی است – بدبینی درآمد شناسایی نشود ولی خوش بینی یعنی اینکه سود و درآمد را شناسایی کنیم .

بدهی احتمالی شناسایی و دارایی فقط افشاء می شوند. ( مثل ، بدهی تحت عنوان باید شناسایی شود)

بعد زمانی : دیرتر نشان دادن درآمدها بهتر و هزینه ها را زودتر نشان دهیم مثال هزینه ها شناسایی می شوند درآمدها ممکن است دوره بعد شناسایی شود. مثال استاندارد ۹

بعد ارزش: درآمدها به کمترین سطح و هزینه ها به بیش ترین سطح نشان داده شود.

خواندن  نمونه آئین نامه صندوق وام

خصوصیات صنعت: با توجه به نوع فعالیت هزینه و درآمد موسسات حسابداری شناسایی می شود مثلا اگر سرمایه گذاری باشد شرکت باید از استاندارد ۱۵استفاده شود .

"<yoastmark

تماس با ما

instagram – linkedin – +google – facebook

پاسخ بدهید

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار