دسته بندی:

blog

نامه تعهد فاکتور یک ارزش افزوده

ارائه نامه تعهد فاکتور یک ارزش افزوده چیست؟

پس از تشکیل و صدور کلاسه پرونده، مدارک هر شرکت و اشخاص حقیقی به محل حوزه خود ارسال میگردد، که مودیان عزیز در مرحله دوم  ثبت نام با مراجعه به حوزه مالیاتی ارزش افزوده خود باید نامه ای طبق نمونه زیر تحت عنوان نامه تعهدفاکتوریک ارزش افزوده در سربرگ شرکت تنظیم و به اداره امور مالیات ارزش افزوده ارائه نمایند. همچنین شایان به ذکر است فاکتور شماره ۰۰۱ باید بصورت ملخی ( شماره تسلسل قرمز رنگ و برجسته ) باشد.

نمونه نامه تعهدفاکتور یک ارزش افزوده

با سلام

احتراما شرکت ……………….. به شماره  اقتصادی ………….. و با شماره ثبت ………. و تاریخ ثبت …../…./….. ضمن آگاهی از شرایط مرحله دوم ثبت نام ارزش افزوده به استحضار می رساند اولین صورتحساب فروش خود را  به شماره ۰۰۱  مورخ …/…/….. صادر نموده و متعهد می گردد قبل از آن هیچگونه فعالیت و درآمدی نداشته است چنانچه متعاقبا خلاف آن اثبات شود این شرکت کلیه عواقب آن را می پذیرد.

جهت دریافت فایل ورد نامه مرحله دومی ارزش افزوده  کلیک نمایید.

متقاضیان عزیز جهت دریافت مشاوره و عقد قراداد میتوانند با کارشناسان خدمات حسابداری ایلیا حساب تماس حاصل فرمایند.

نمونه آئین نامه صندوق وام

نمونه آئین نامه صندوق وام کارکنان شرکت …………

بسمه تعالی

 آئین نامه صندوق کارکنان شرکت ……………….. :

اعضای کمیسیون صندوق قرض الحسنه :

نحوه انتخاب اعضاء :

۱-اطلاع رسانی از طریق واحد اداری شرکت در خصوص کاندیداتوری نامزدهای صندوق

۲-انتخاب ………  نفر از واجدین شرایط به عنوان نامزدهای نهایی توسط مدیران ارشد شرکت

۳-برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده و انتخاب ………. نفر از نامزدهای نهایی به عنوان اعضای کمیسیون صندوق

۴-رئیس صندوق از بین افراد منتخب ، که بیشترین رای را در انتخابات کسب نموده است .

۵-هر دوره انتخابات پس از پایان هر سیکل وام  برگزار خواهد شد .

ماده۱)شرایط کلی اعطای وام

انواع شرایط اعطاء و نحوه بازپرداخت به شرح زیر خواهد بود:

۱-۱-پرسنل متقاضی اخذ وام به مدت ۲ ماه فقط حق عضویت پرداخت خواهند نمود و پس از آن پس از قرعه کشی در اولویت دریافت وام قرار خواهند گرفت .

تبصره۱ :بند ۲-۱ شامل وام ضروری نخواهد شد.

۱-۲- پرداخت وام در حالتهای زیر امکان پذیر است:

سقف وام مبلغ  …………..  ریال ، دوره بازپرداخت ۱۵ ماهه ، حق عضویت پرسنل :………… ریال ماهانه ، سود وام ………. درصد سالیانه ، تضامین : …….. نفر از پرسنل شرکت به عنوان ضامن  و معادل دو برابر مبلغ وام چک یا سفته

 ۱-۳-پرداخت وام به هر یک ازکارکنان تنها یکبار صورت خواهد گرفت مگر آنکه کلیه کارکنان از این وام استفاده کرده باشند و یا هیچ متقاضی برای وام وجود نداشته باشد در این شرایط پرداخت وام جدید منوط به تسویه کامل وام قبلی می باشد.

تبصره۲ : در موارد خاص و با تشخیص کمیسیون صندوق قرض الحسنه  وام شماره ۱ (ضروری) تا …………..  ریال حتی در صورت عدم تسویه حساب وام  های گذشته قابل پرداخت خواهد بود.

۱-۴-از هریک از کارکنان معادل مبلغ ………….  ریال به عنوان حق عضویت به صورت ماهیانه از حقوق ماهانه کسر و در حساب ذخیره صندوق منظور خواهد شد .

تبصره۳: هریک از کارکنان در صورت تمایل می توانند تا سقف ……………. ریال در صندوق قرض الحسنه سپرده گذاری کنند و هر …………….  ریال معادل یک عضو در قرعه کشی صندوق تلقی می شود .

تبصره ۴:حق عضویت ثابت کارکنان تا پایان هر دوره وام قابل تغییر نخواهد بود .

ماده۲ )نحوه کسر اقساط وام

۱-۲ کسر اقساط وامهای پرداختی از حقوق و مزایای ماهیانه وام گیرنده در اولین فیش حقوقی پس از اخذ وام ، توسط نامه کمیسیون صندوق قرض الحسنه  به امور مالی اعلام خواهد شد.

۲-۲ مدیریت امورمالی مکلف است اقساط وامهای وصول شده را به تفکیک و با ارائه اطلاعات مورد نیاز که از کمسیون صندوق اعلام میگردد را در اختیار آنها قرار دهد.

۲-۳- میزان کارمزد وام از مبلغ کل وام دریافتی در زمان دریافت وام کسر خواهد شد.

ماده۳)ضمانت و وثیقه :

۳-۱-هر متقاضی وام موظف است در زمان دریافت وام ……… نفر از کارکنان تمام وقت / پاره وقت شرکت را به عنوان ضامن معرفی نماید.

تبصره ۵ :هرنفر میتواند ضامن دو نفر شود و ضمانت متقابل ۲ فرد برای یکدیگر قابل قبول نمی باشد.

تبصره ۶ :جهت اخذ وام ضروری …………….. ریالی فقط یک نفر ضامن کافی است.

۳-۲- متقاضی وام باید در قبال دریافت وام، معادل دو برابر مبلغ وام، سفته یا چک ضمانت که به امضای ذینفع رسیده و توسط ضامن ظهر نویسی شده ارائه نماید.

تبصره ۷ :در صورت استعفا، انتقال و… در زمان تسویه حساب بایستی در صورتیکه فرد، ضامن اشخاص دیگری نیز در شرکت باشد نسبت به تغییر ضامن مربوطه اقدام نمایند.

۳-۳- در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط متقاضی یا عدم امکان دریافت اقساط وام از متقاضی به هر دلیل،اقساط وام از حقوق و مزایای ضامن/ ضامنین کسر و مستهلک خواهد شد.

۳-۴- در صورت استعفاء، اخراج و قطع رابطه استخدامی با شرکت یا انتقال وام گیرنده کلیه وامهای پرداختی بایستی تسویه گردد. صدورمفاصا حساب توسط امور مالی موکول به تسویه وامهای دریافتی خواهد بود. در صورت عدم امکان تسویه حساب با متقاضی هیات مدیره مکلف است با هماهنگی امور حقوقی شرکت با توجه به تضمین اخذ شده اقدامات قانونی مورد لزوم را بعمل آورد.

۳-۵-مدیریت امور مالی مکلف است باقی مانده وامهای دریافتی کارمند مستعفی،اخراجی یا انتقالی به سایر سازمانها را از کلیه مطالبات متقاضی وام یکجا کسر و مستهلک نماید. در صورت عدم امکان تسویه حساب با متقاضی یا عدم حضور متقاضی برای تسویه حساب، کل مانده وام ایشان در اقساط باقی مانده حداکثر تا یک سوم حقوق ضامن/ضامنین وی دریافت خواهد شد.

 چنانچه هریک از اعضا صندوق مایل به تسویه حساب باشند ، فرم تسویه حساب باید به تائید کمیسیون صندوق  برسد.

۳-۷- در پایان سال مالی پس از ارائه صورتهای مالی سود حاصل از کارمزد بین اعضا تقسیم و به حساب سرمایه اولیه آنها گذاشته خواهد شد.

ماده ۴ )مقررات متفرقه

 ۴-۱-از محل وجوه کارمزد می توان وام های ضروری متقاضیان پرداخت نمود.

 ۴-۲-هر یک از وامهای مندرج در این آئین نامه بر اساس درخواست متقاضی و در صورت تأئید رضایت بخش بودن خدمات وی و وجود اعتبار به تشخیص هیات مدیره قابل پرداخت خواهد بود.

۴-۳-هیئت مدیره شرکت به عنوان ناظر بر عملکرد کمیسیون صندوق قرض الحسنه می باشد و تغییر و عزل اعضای صندوق از اختیارات هیئت مدیره شرکت می باشد .

۴-۴- چنانچه اعتبار وام تکافوی نیاز کلیه کارکنان و وامهای مندرج در آئین نامه را بنماید، نوبت وام هریک از کارکنان توسط صندوق کمیسیون قبل از مراجعه متقاضی اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست متقاضی جهت تسویه حساب پیش از موعد سررسید ، وام جدید ) براساس تشخیص کمیسیون صندوق قابل پرداخت خواهد بود.

 ۴-۵-در صورت تشکیل صندوق، وجود کارمزد مکسوره از وامهای پرداختی به عنوان سرمایه اولیه صندوق در اختیار صندوق قرار گرفته و وجوه کارمزد بعدی در پایان هر سال با تصویب کمیسیون صندوق  در وجه اعضای صندوق واریز می گردد. آئین نامه فوق در ۴ ماده و ۷ تبصره در تاریخ …………… به تصویب هیات مدیره محترم شرکت پویا صنعت خوارزمی رسید.

 

*جهت تهیه انواع آئین نامه ها کارشناسان شرکت حسابداری ایلیا حساب تماس حاصل فرمایید.

خدمات حسابداری

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی ایلیا حساب

 خدمات مالیاتی یعنی کلیه اشخاص حقیقی و تمامی شرکت هایی که در امر تجارت و کسب و کار فعالیت دارند باید مالیات پرداخت کنند، یعنی تمام خدمات مالیاتی خود را انجام دهند. شرکت های مالیاتی شامل تمام حوزه های مالیاتی می شود و هر موضوعی که مربوط به مالیات باشد در این حوزه قابل طرح و بررسی است.

خدمات مالیاتی ایلیا حساب با افتتاح شعبه در غرب تهران و شرق تهران آماده اعزام مدیر مالی مجرب به کلیه شرکتهای فعال در شهر تهران و استان تهران می باشد.

مالیات چیست؟

طبق قانون، هر شهروندی در هر کشوری دارای حقوقی و حق قانونی مشخصی است که دولـت متعهد به اجرای آنها است.  و یا پولی است که از طرف مردم برای تامین مخارج عمومی جامعه به دولت پرداخت می شود. مثل :برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی قسمت کوچکی از وظایف و تعهد دولت در قبال حقوق مردم است،برای اجرای هر کدام از این خدمات و حقوق برای مردم باید هزینه آن نیز تامین گردد. یکی از روش های تامین این هزینه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود دریافت مالیات از شهروندان است . کشور ایران یکی از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی دست به کسب درآمد از طریق دریافت مالیات زده است.

خدماتی که یک دفتر خدمات مالیاتی می تواند انجام دهد:

 1.  دفاعیات مالیاتی
 2. مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی
 3. خدمات مشاوره حقوقی مالیاتی
 4.  اظهارنامه مالیاتی
 5. مشاوره در رابطه با مالیات بین المللی
 6. مشاوره در جهت ثبت شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد رهگیری
 7. همکاری با شرکت ها و سازمان ها در رابطه با مشاوره مالی و مالیاتی

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی در تهران

مالیات در ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود:

۱- مالیات‌های مستقیم

۲-  مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات مستقیم یعنی کسی که مسئول پرداخت مالیات است یک نفر باشد همان مودی مالیاتی در غیر این صورت مالیات غیر مستقیم خواهد بود.

انواع مالیات

۱-خدمات مالیاتی مالیات بر بر درآمد از دارایی

پایه و اساس مالیات بر دارایی، دارایی مسئول پرداخت کننده مالیات(دارایی مؤدی مالیاتی) است است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیات بر ارث، مالیاتی است که از دارایی ها و ثروت شخصی که بعد از فوت او باقی مانده دریافت می شود  یعنی زمانی که دارایی شخص متوفی به وراث انتقال داده می شود دولت از آن دارایی در حال انتقال مالیات دریافت می کند.نرخ دریافت مالیات برای اموال متفاوت است.یکی از دلایل رد دفاتر همیشه نداشتن تیم خوب جهت دریافت خدمات حسابداری می باشد.

۲- خدمات مالیاتی مالیات بر درآمد

همان گونه که از نام این نوع مالیات مشخص است مبنای دریافت مالیات، درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و شرکت ها است.خدمات مالیاتی بر دریافت مالیات از دارایی اشخاص مهمترین نوع دریافت در مالیات بر درآمد است.نحوه دریافت مالیات متفاوت است. یک روش دریافت مالیات به طور جداگانه است از تک تک دارایی اشخاص به طور جداگانه مالیات دریافت می شود در این حالت بر هر یک از دارایی ها نرخ و شرایط مالیاتی متفاوتی ممکن است وضع شده باشد.یک روش دیگر، دریافت مالیات از مجموع درآمد یک شخص است. قوانین مالیاتی ایران ترکیبی از دو روش است ولی بیشتر به روش اول مالیات دریافت می شود.

۳- خدمات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین کالای عرضه شده و ارزش مادی کالا و خدمات خریداری‌شده در بازه زمانی مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده، حوزه های زیر را شامل می شود :عرضه‌ی کالا‌، خدمات، صادرات و واردات. در مراحل مختلف (تولید، واردات و توزیع)  یک محصول که از هر بخش اقتصادی به بخش دیگر انتقال می یابد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند اما هزینه آخر را از مصرف کننده نهایی دریافت می کنند.

۴- خدمات مالیاتی مالیات بر اجاره

 مالیات بر اجاره شامل، صاحبان املاک استیجاری می شود املاکی که به اجاره داده شده است.

نحوه تعیین میزان مالیات بر اجاره :عبارت است از کل مال‌ اجاره، پس از کسر ۲۵ درصد به خاطر هزینه‌ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به خاطر اجاره.در صورتی که  موجر خود مالک نباشد مالیات بر اجاره از تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ملک مورد اجاره پرداخت می شود.

۵- خدمات مالیاتی حقوق و عوارض گمرکی

این نوع مالیات واردات و صادرات کالای هر کشور را شامل می شود که با نام تعرفه گمرکی از تاجران دریافت می شود به عنوان حق ورود و خارج شدن از کشور. این نوع از مالیات‌ها قانوناً تابع سیاست‌های  اتاق بازرگانی و شرایط اقتصادی هر کشور است و یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها محسوب می شود هستند، تعرفه هایی که وضع می شود می تواند بر اساس شاخص حمایت از تولید داخلی، بر اساس قیمت،ارزش کالا و ویژگی هایی مثل حجم ،وزن و غیره باشد.

 ۶-  خدمات مالیاتی مالیات بر درآمد کشاورزی

طبق ماده ۸۱ تصویب مجلس شورای اسلامی : دارایی حاصل از فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،  دولت را موظف به منع دریافت مالیات کرده است.

۷- خدمات مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل

 مالیات بر درآمد مشاغل شامل کسبه ها، تجار و بازرگانان، پیشه وران، اصناف و بازاریان و کلا همه ی اشخاصی که از  این مشاغل درآمد کسب می کنند به پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل ملزم هستند.مالیات بر درآمد مشاغل فقط برای اشخاص حقیقی است

۸- خدمات مالیاتی مالیات بر درآمد اتفاقی

مطابق ماده ۱۱۹ : درآمد حاصل از معاملات بلاعوض و یا محاباتی و یا حتی اگر به عنوان جایزه باشد و یا هر شکل دیگری باشد توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدست آید مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

۹-روند خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت

تمامی شرکت‌ها حداکثر بعد از دو ماه از ثبت شرکت و قبل از اینکه فعالیتی داشته باشند باید در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل پرونده داده و کد اقتصادی مخصوص به خود را دریافت کنند این کد نحوه فعالیت شرکت را مشخص می کند.

خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت بدین گونه است:

 • تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور،دریافت کد اقتصادی و مشخص کردن حوزه فعالیت شرکت
 •  تشکیل پرونده در نظام ارزش افزوده و دریافت گواهی نامه ارزش افزوده
 • مشاوره با یک شرکت خدمات مالیاتی،تا اصول مالیاتی طبق قانون انجام شود.

خدمات مالیاتی در بازه زمانی مشخص

هر شرکتی برای اینکه ادامه فعالیت بدهد باید در بازه زمانی مشخص اقدامات قانونی را انجام دهد تا مشمول جریمه مالیاتی نشود.این اقدامات شامل موارد زیر است : ۱- ارسال گزارشات مالی برای هر فصل ۲- ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ۳- ارسال اظهارنامه مالیاتی همراه با حقوق و دستمزد .جهت دریافت مشاوره مالی به قسمت تماس با ما سایت www.iliyahesab.com مراجعه فرمایید.

رزومه شرکت ایلیا حساب

رزومه ایلیا حساب…
مشخصات
نام شرکت ایلیا حساب سنجیده روش
نام برند ایلیا حساب
شماره ثبت ۱۷۱۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۲۷۰۱
آدرس دفتر۱ : صادقیه – دفتر۲ : پونک – دفتر۳ : دماوند
وب سایت www.iliyahesab.com
پست الکترونیک iliyahesab@gmail.com
شماره تماس ۴۴۶۲۳۸۷۵ ۴۶۰۷۵۵۷۸ ۴۴۶۰۳۸۲۴ ۴۴۳۷۸۵۹۷ ۰۹۱۲۴۳۰۳۴۵۷ ۰۹۱۲۴۴۵۷۲۱۳
شماره فکس ۴۲۶۹۴۵۸۷
شرکاء و مدیران
نام و نام خانوادگی   مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مدت سابقه حوزه فعالیت
نور علی شریفی کارشناسی ارشد حسابداری – مدیریت ۲۵سال مالیاتی – حسابداری – حسابرسی
سعید کریمی کارشناسی ارشد حسابداری – مدیریت ۱۵سال مالیاتی – حسابداری – حسابرسی
مرتضی کریمی کارشناسی حسابداری – مدیریت ۱۰سال مالیاتی – حسابداری – حسابرسی – ثبتی
وحید کریمی کارشناسی ارشد حسابداری ۱۲سال حسابداری – حسابرسی – (حسابدار رسمی)
حوزه فعالیت
حسابداری   حسابرسی مالیاتی ثبتی
بیمه مشاوره نرم افزار سرمایه گذاری
خدمات ما
اعزام نیرو حسابدار در سطح های مختلف بصورت دائم و پاره وقت به کلیه شرکت های تهران و سراسر کشور
مشاوره و استقرار در خصوص راه اندازی و نصب نرم افزارهای حسابداری به همراه استقرار و اصلاح کدینگ
ثبت اسناد حسابداری اعم از جاری و معوقه
محاسبات حقوق و دستمزد به همراه ارسال لیست بیمه و مالیات
تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده
تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ق.م.م
محاسبات بهای تمام شده
اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها
تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی
 تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق مالیات های مستقیم
حضور در جلسات دفاعیه مالیاتی عملکرد وارزش افزوده
تهیه گزارشات مدیریتی، افزایش سرمایه و بودجه جامع جهت ارائه به بانک ، هیات مدیره و حسابرس و سایر سازمانها
مشاوره حضوری و تلفنی تخصصی در تمام امور مالی ، مالیاتی ، حسابرسی و ثبتی و بیمه
تهیه و تنظیم لایحه اعتراضی و حضور در انواع هئیت های مالیاتی
تهیه و تنظیم صورتهای مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی
ارائه انواع خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی اجمالی، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی
انجام کلیه عملیات ثبتی
و سایر خدمات مرتبط به امور حسابداری …
توضیحات
شرکت حسابداری ایلیا حساب متمرکز بر آماده سازی و برنامه ریزی مالیاتی برای کلیه شرکت های هر اندازه (بزرگ و کوچک ) و همچنین برای افراد حقیقی می باشد. شرکت حسابداری ایلیا حساب معمولا برنامه استخدام خود را برای جذب نیروی مالی بر حسب سابقه همزان حسابداری و حسابرسی پایه گذاری نموده است.
همچنین تمامی حسابداران موسسه با قوانین مالیاتی فعلی ( قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و قانون تجارت و … ) مسلط می باشند. شرکت حسابداری ایلیا حساب با توجه به تغییرات قوانین مالیاتی و بالطبع آن استراتژی های برنامه ریزی مالی با برگذاری دوره های آموزشی مستمر توسط شخص دکتر شریفی همیشه سطح حسابدارن و مشاوران مالیاتی خود را در بالاترین تراز نگه داشته است.
امروزه سازمان های مشتاق برون سپاری واحد حسابداری در دنیا برای  عقد قرارداد با شرکتهای حسابداری نه تنها نیاز به شناخت دقیق از حرفه حسابداری دارند بلکه باید اطلاعات کافی از نحوه اجرا ،‌پاسخگویی ، رفتار حرفه ای ، سطح دانش تئوری و فنی و … شرکت حسابداری طرف قرارداد داشته باشند که بهترین روش برای تحقیق در این مورد  راهی جز جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات از مشتریان خود فروشنده نمی باشد که شرکت حسابداری ایلیا حساب با انتشار لیست مشتریان خود در سایت  www.iliyahesab.com این امکان را برای همه متقاضیان به آسانی فراهم نموده است.
همچنین مشتریان عزیز میتوانند به منظور برگزاری جلسه حضوری با همکاران ما جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند و یا با تکمیل فرم استعلام هزینه از مبلغ حق الزحمه عملیات حسابداری در کوتاه ترین زمان ممکن مطلع گردند، و پیش فاکتور خدمات مذکور را بصورت الکترونیکی دریافت نمایند.

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

مشتریان عزیز جهت عقد قرارداد حسابداری می توانند با کارشناسان ایلیا حساب بابت هماهنگی جلسه حضوری تماس حاصل فرمایند.

خانم / آقا …………………. به آدرس ……………….. تلفن …………….. به شماره همراه ………….. که در این تفاهم نامه  موسسه حسابداری نامیده می شود ، برابر مفاد زیر منعقد می گردد . لازم به ذکر است کلیه تعهدات این تفاهم نامه توسط شخص خانم / آقا ……………. انجام می شود .

ماده ۱- موضوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه عبارت است از :

انجام کلیه امور مدیریت مالی / ارائه خدمات حسابداری / مشاوره مالی  و مشاوره مالیاتی / خدمات حسابرسی / ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد …… شرکت به صورت کاملا الکترونیکی طبق استانداردهای حسابداری

ماده ۲: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه عبارت است از یکسال شمسی از اول فروردین  ………… لغایت ……….. پایان اسفند

تبصره ۱: مدت تفاهم نامه با توافق طرفین در خصوص مدت و مبلغ قابل تمدید برای سالهای بعد می باشد.

ماده ۳: حق الزحمه تفاهم نامه

حق الزحمه تفاهم نامه عبارت است از مبلغ …………………………. ریال معادل …………. تومان برای یکسال شمسی ، که پس از انجام کلیه تعهدات شرکت حسابداری  و در پایان هر ماه ، ماهانه …………… ریال معادل …………… تومان و بعد از انجام تعهدات شرکت مندرج در این تفاهم نامه و آخرین پرداختی در پایان سال مالی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت برگ تشخیص مالیاتی و مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی و کسر کسورات قانونی در تاریخ ………….. پرداخت می باشد.

قرارداد حسابداری تفاهم نامه حسابداری عقد قرارداد حسابداری

ماده ۴: تعهدات طرفین

الف: تعهدات موسسه :

موسسه متعهد میگردد:

 • نسبت به ثبت کلیه اسناد مالی و تفکیک آنها جهت ارائه به اداره امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به بستن حسابهای دفاتر قانونی روزنامه ، معین ، کل و اموال در موعد قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به ارائه گزارش ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن شرکت ) به اداره مالیاتی اقدام نماید.
 • ارائه گزارشات معاملات فصلی خرید ، فروش و هزینه ها در پایان هر فصل را به اداره امور مالیاتی مربوطه برابر فرمهای مربوطه ارائه نماید.
 • نسبت به ثبت کلیه مدارک و مستندات و فاکتور ها
 • نسبت به تعیین قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی (فعالیت شرکت و شروع عملیات )
 • -نسبت به تحریر دفاتر قانونی (روزنامه ، معین ، کل و اموال) برابر ضوابط قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (پایان تیرماه ) اقدام نماید.
 • حضور در جلسات سازمان امور مالیاتی و ممیزی مربوطه برای ارائه مدارک ، دفاع از عملکرد و شرکت در  جلسات هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و دفاع از عملکرد و حسابهای شرکت (در صورت ارجاع پرونده به هیات ها ) تا دریافت رای هیاتهای مذبور بر معافیت مالیاتی شرکت اقدام نماید.
  • تبصره ۳: در صورت عدم دریافت مصوبه قانونی هیاتهای بدوی و تجدید نظر مالیاتی مبنی بر صدور معافیت مالیاتی (مالیات عملکرد) شرکت مراتب را از طریق طرح دعوا از طریق دیوان اداری پیگیری نماید و تهیه مدارک و مستندات لازم بر عهده موسسه می باشد.
 • نسبت به استفاده از نرم افزار حسابداری جهت انجام امور مالی جهت استفاده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورت وضعیت از وقایع مالی و حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای ماهانه و ترازنامه سه ماهه چهار ستونی و حساب سود و زیان به صورت دوره های سه ماهه و سایر در خواست های شرکت به مدیریت شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اطلاع رسانی مصوبه های جدید سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای متولی و سیاست گذار اعم از مجلس ، وزارت دارایی ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به انجام مغایرتهای بانکی و رفع اشکالات در تنظیم حسابهای شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورتحسابهای بیمه قرارداد افراد ، کارکنان ، قراردادهای کاری و تفاهم نامه های مبادله شده و واریز به حساب مربوطه اقدام ، و در جهت دفاع از آنها در روز حسابرسی بیمه در جلسات مربوطه شرکت نماید.
 • نسبت به ارائه صورتهای مالی و گزارشات مورد نیاز بانکها و سازمانهای دولتی مطابق با سیستم بروز شده جهت حسابداری اقدام نماید.
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (پس از تایید شرکت ) حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (۳۱/۰۴/..۱۳)
 • نسبت به دریافت گواهینامه ارزش افزوده به صورت اینترنتی (در صورت مشمول بودن و یا اخذ گواهی معافیت از سازمان امور مالیاتی ) اقدام نماید.
 • نسبت به دفاع از صورتهای مالی و مالیاتی تهیه شده و گزارشات معاملات فصلی و هزینه های فصلی در مراجع رسمی و ذیربط اقدام نماید.
 • نسبت به تنظیم قراردادهای کارکنان و قراردادها و تفاهم نامه های امضاء با سایر مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و پرداخت حقوق تبعات مزدی کارکنان و نگهداری سوابق آنها و احتساب مرخصی های استفاده شده و بدون حقوق پرداخت مطالبات آنان با هماهنگی شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزارهای مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار های مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت / موسسه و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اجرای تمام اصول و استانداردهای حسابداری به روش استاندارد انجمن حسابداران خبره و قانون محاسبات و سایر قوانین مربوطه به گونه ای که برای شرکت مشکلی ایجاد ننماید (به عنوان حافظ و امین و مورد اعتماد ) اقدام نماید.
 • نسبت به حفظ اسرار و مدارک و اسناد و اطلاعاتی که توسط شرکت به موسسه ارائه می گردد کوشا بوده و در پایان تفاهم نامه به صورت کتبی به شرکت تحویل نماید.
 • نسبت به کار گماری نیروهای مورد اطمینان جهت انجام امور محوله مالی و حسابداری اقدام نماید.
 • موسسه در جهت مشاوره و تنظیم فرم های بودجه ای سالیانه به صورت مشاوره ای همکاری خواهد داشت.

ب: تعهدات شرکت:

 • شرکت متعهد می گردد:
 • جهت حسن انجام امور مالی و حسابداری شرکت نسبت به در اختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک و مستندات و حسابهای بانکی و اطلاعات مورد نیاز موسسه حسب درخواست کتبی ایشان اقدام نماید.
 • نسبت به اختصاص محل و مکان مناسب و با لوازم و ابزار و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز جهت تنظیم و نگهداری و انجام وظایف مندرج در تعهدات موسسه اقدام نماید.
 • تبصره۴: مکان و لوازم و تجهیزات اداری و کاری طی صورتجلسه ای تحویل و تحول داده خواهد شد.
 • نسبت به پرداخت حق الزحمه تفاهم نامه در موعد مقرر ماهانه در وجه حساب موسسه اقدام نماید.
 • نسبت به کسر کسورات قانونی تفاهم نامه فیمابین و واریز به حساب دستگاههای ذیربط قانونی و ارائه رسید مربوطه به موسسه اقدام نماید.
 • شرکت متعهد می گردد نسبت به معرفی یک نفر نماینده آشنا به امور رایانه و حسابداری به موسسه جهت هماهنگی و اجرای بهتر و آموزش نرم افزار حسابداری این تفاهم نامه اقدام نماید.
 • در صورت تمایل با خرید نرم افزار حسابداری سپیدار آموزش این نرم افزار توسط کارشناسان ایلیا حساب صورت می پذیرد.

ماده ۵: حسن اجرای تعهدات طرفین

طرفین تمامی تلاش خود را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه انجام داده و هرگونه تسهیلات را برای تحقق آن فراهم می نمایند.

ماده ۶: خسارت

طرفین در صورت ورود خسارت به طرف دیگر ملزم به جبران آن به تشخیص داور مرضی الطرفین می باشد.

ماده۷: اختلافات

طرفین ضمن پرهیز اقدام اختلاف بر انگیز در مدت اجرای این تفاهم نامه در صورت بروز هر گونه اختلاف مراتب از طریق داور مرضی الطرفین برطرف خواهد شد.

ماده۸: موارد اضطراری

موارد اضطراری مانند سیل، زلزله ، آتش سوزی و جنگ و سایر موارد (فورس ماژور ) از شمول این تفاهم نامه خارج می باشد.

ماده ۹: فسخ تفاهم نامه

طرفین تمامی کوشش خود را در انجام هر چه بهر این تفاهم نامه انجام خواهند داد و در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه اجرای این تفاهم نامه با اعلام کتبی حداقل دو ماهه به طرف مقابل و انجام کلیه تعهدات طرفین این تفاهم نامه فسخ میگردد.

ماده ۱۰: این تفاهم نامه در ده ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه تنظیم که هر نسخه ارزش واحد داشته و معتبر بوده و در تاریخ ……………. به امضای طرفین رسیده و از اول ………. ماه ……. قابل اجرا می باشد.

درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد

نمونه نامه


اداره محترم امور مالیاتی غرب …..

موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ….

باسلام

احتراماً : باعنایت به گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ……………………………….. مورخ…../…./…….) و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در رسیدگی به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

 • در خصوص ردیف …. گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م ، جدول گردش کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به مشتریان به تفکیک هر صورتحساب و پروژه مطابق با استاندارهای حسابداری تهیه شده و با توجه به اینکه جدول مذکور بر اساس استانداردهای آن سازمان محترم تهیه شده و از نظر محاسباتی نیز مغایرتی با اظهارنامه ابرازی ندارد خواهشمند است نسبت به حذف مورد مذکور از گزارش اجرای بند ۳ مساعدت های لازم را مبذول فرمایید  .
 • مطابق ردیف ۲ گزارش اجرای بند ۳ ق . م . م در خصوص قیمت تمام شده و آنالیز یک واحد محصول تولیدی ، شایان ذکر است شرکت فایل تخصیص مواد به تفکیک صورتحساب را تهیه نموده و دسته بندی بر این اساس انجام گرفته است لذا خواهشمند است نسبت به حذف این مورد از نواقص گزارش اجرای بند۳ ق.م.ممساعدت های لازم را مبذول فرمایید .
 • در ردیف ۳ گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق. م .م در مورد تلفیق موجودی اول دوره و خرید طی دوره در گردش مواد ارائه شده به آن سازمان محترام ایراداتی مطرح شده ، که شرکت گردش مواد به تفکیک موجودی مواد ابتدای دوره ، خرید طی دوره ، مصرف و موجودی پایان دوره را تهیه نموده است لذا با توجه به موارد مذکور نواقص این بند نیز قابل ردیابی و رفع می باشد .

شایان به ذکر است که مستندات موارد مزبور به طور کامل به پیوست ضمیمه نامه می باشد . می باشد.

خواهشمند است  باتوجه به انطباق موارد مذکور با قوانین مالیاتی نسبت به  بررسی مجدد عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به …./…../…… و خارج نمودن شرکت از شمول بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مساعدت لازم را مبذول فرمایید .

 

 


ارائه کلیه خدمات حسابداری و تحریر انواع لایحه های مالیاتی جهت کاهش مالیات با کمترین قیمت


 

یک نگاه اجمالی به ایلیا حساب

یک نگاه اجمالی به ایلیا حساب

در این مقاله قصد داریم یک نگاه اجمالی به خدمات شرکت ایلیا حساب داشته باشیم. قبل از پرداخت به خدمات حسابداری ایلیا حساب و فعالیت های این شرکت بهتر است به طور مختصر به تعریفی از حسابدار و حسابداری بپردازیم.

مسلما شخصی که عملیات حسابداری یک جایی را بر عهده داشته باشد حسابدار نامیده می شود.

یک حسابدار می تواند این سمت را از طریق کسب تجربه و یا از طریق تحصیل در دانشگاه کسب نماید ، البته با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بهتر است که یک حسابدار ابتدا تحصیلات دانشگاهی را گذرانده و با کسب تجربه وارد این حرفه شود.

آشنایی به فناوری اطلاعات، کار با نرم افزارهای حسابداری و تسلط کامل با مایکروسافت آفیس می تواند مهارت شما در این کار زیاد نماید.

حسابداری انواع مختلفی دارد مثل حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی و …

یکی از نیازهای اصلی شرکت ها داشتن یک یا چند حسابدار ماهر جهت کنترل و اداره ی امور مالی شرکت ها است.

خیلی از مؤسسات یا کسب و کارها توانایی این را ندارند که خود نیروی انسانی لازم را جهت رسیدگی به حسابرسی امور مالی استخدام نمایند. لذا برای رفع این نیاز از شرکتهای حسابداری تقاضای اعزام حسابدار تمام وقت و یا پاره وقت می نمایند.

بنابراین برای رفع این نیاز بهتر است سراغ شرکت های معتبر و دارای مجوزهای قانونی رفته و کارهای مربوط به خدمات مالی را به افراد متخصص و کاردان بسپارید.

در این زمینه افراد و شرکت هایی فعالیت دارند که می توانند با اداره و کنترل امور مالی، درآمد و هزینه ها افراد و بنگاه ها اقتصادی را از دچار مشکلات شدن از قبیل پرداخت مالیات و سایر امور اقتصادی مصون بدارند.

موسسه حسابداری ایلیا حساب یکی از شرکت ها می باشد که با کمال میل برای رفع نیاز شما برای رسیدگی به امور مالی شما این خدمات را ارائه می دهد.

 ایلیا حساب یکی از مجرب ترین شرکت ها جهت رسیدگی به امور مالی، مشاوره مالیاتی و سایر خدمات بر اساس استاندارد ها و قوانین به روز در اختیار شما و تمامی شرکت ها، مؤسسات در زمینه ی فعالیت های مختلفی چون خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری و غیره ارائه می دهد.

 ایلیا حساب با داشتن سیستم حسابداری، خدماتی، مالی و مالیاتی می تواند تمامی امور مالی شما را کنترل کرده و به چرخه ی اقتصادی شما نظم داده و کسب و کار شما را رونق دهد.

در یک نگاه اجمالی به خدمات  ایلیا حساب می توان به شما خاطر نشان شد که با همکاری خود شما را در جهت تأمین نیازهای مشتریان خود در زمینه ی خدمات مالی و ارائه ی بموقع و منظم گزارشات مالی، خدماتی، مالیاتی و غیره و با توجه به روش های به روز حسابداری و قوانین مالیاتی به شما خدمات لازمه را ارائه نماید.

شرکت ایلیا حساب کار خود را بر مبنای مشتری مداری، اعتماد متقابل، صداقت و تعهد نهادینه کرده است تا شما را به اهداف حسابداری و مالیاتی برساند.

و همچنین در یک نگاه اجمالی به خدمات شرکت ایلیا حساب می توان خاطر نشان شد که این شرکت با تنظیم اظهار نامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت درست و بموقع مالیات ها شما را یاری کرده تا دچار مشکلات مالی نشوید.

البته شایان ذکر است که شرکت های ارائه دهنده ی خدمات حسابداری بایستی ابتدا مراحل قانونی ثبت شرکت را طی نموده و با توجه به اخذ مجوزهای لازمه از جامعه ی حسابداران رسمی به فعالیت بپردازند.

موضوع فعالیت ایلیا حساب

موضوع شرکت نیز بر حسب نوع فعالیت و زمینه ای که قرار است به کار بپردازد مربوط می شود. نوع فعالیت شرکت هر چه که هست باید بر حسب فعالیتش به ثبت برسد.

کسب تمامی مجوزهای لازمه برای ادامه ی فعالیت شرکت ها لازم و ضروری است.

یک شرکت حسابداری معمولا نوع فعالیتش مربوط به حسابداری و امور مالی و اسناد مالی و مدارک آن می باشد.

عوامل مؤثر برای رساندن شما به اهداف اقتصادی در شرکت ایلیا حساب:

 • دارای کادری مجرب با سطح علمی عالی و بالا
 • تلاش و پشتکار فراوان نیروی انسانی این شرکت
 • صبر و بردباری بسیار بالا
 • بالا بودن سطح دانش و تجربه ی کارکنان شرکت ایلیا حساب

انواع حسابداری:

 1. حسابداری تولیدی
 2. حسابداری بودجه ای
 3. حسابداری خدماتی
 4. حسابداری سیستمی
 5. حسابداری اجتماعی
 6. حسابداری بازرگانی
 7. حسابداری صنعتی یا همان قیمت تمام شده
 8. حسابداری مالی و عمومی
 9. حسابداری دولتی
 10. حسابداری مؤسسات غیر انتفاعی

خدمات ایلیا حساب:

در یک نگاه اجمالی به خدمات حسابداری ایلیا حساب می تواند فعالیت های این شرکت را این گونه ذکر کرد:

وظایف یک حسابدار :

از مهم ترین وظایف یک حسابدار  تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت و تهیه ی گزارشات مدیریتی می توان نام برد که با این گزارشات می توان سود و زیان شرکت ها و افراد را مشخص نمود.

کلیه ی فعالیت های یک شرکت حسابرسی انجام تمامی خدمات مالی، گزارشات فصلی، مالیات ارزش افزوده، اظهارنامه ی مالیاتی و غیره می باشد.

از سایر خدمات ایلیا حساب میتوان به  امور اداری و پرسنلی، تهیه ی صورت وضعیت مالی، بستن حساب ها، تجزیه و تحلیل و کنترل حساب ها و  غیره اشاره کرد .

ایلیا حساب با طرح فرم استعلام هزینه عملیات حسابداری در سریع ترین زمان ممکن قیمت حق الزحمه حسابداری را به مشتریان اعلام میکند.

سایر خدمات حسابداری ایلیا حساب:

یک شرکت حسابداری چیست و چه وظایفی دارد؟

یک شرکت حسابداری متشکل از چندین حسابدار خبره می باشد. با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و رقابت بین شرکت های تجاری هر شرکت نیازمند به یک سیستم قوی و همچنین مدیر مالی و خبره جهت مدیریت امور مالی شرکت و بنگاه اقتصادی است.

سیستم مالی شرکت باید بتواند که شناخت و درک کافی از وضعیت بازار در زمینه ی فعالیت اقتصادی داشته باشد و همچنین نقاط ضعف و قوت را شناخته وجهت بهبود هر چه بیشتر آن تلاش نماید.

برای به تحقق پیوستن این خواسته نیاز به افرادی متخصص داریم. این نیاز شرکت توسط شرکت ایلیا حساب برطرف می شود.

یک نگاه اجمالی به موسسه حسابداری ایلیا حساب:

خدمات مالی و حسابداری شرکت ایلیا حساب در کل به پنج گروه تقسیم می شود:

 • خدمات مالی و حسابداری در زمینه ی مشاوره مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی
 • خدمات نرم افزاری حسابداری و حسابرسی با توجه به زمینه ی فعالیت شرکت ها و سازمان ها
 • خدمات آموزش حسابداری به صورت کاملا کاربردی
 • خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها

خدمات ایلیا حساب در زمینه ی  مشاوره ی مالیاتی و امور مالی افراد حقیقی و حقوقی: حسابداری مالیات نیز برای ارزیابی امور مالیاتی، ثبت و انجام تمام امور مالی شرکت ها صورت می گیرد. این بخش مسئولیت مشاور مالی و همچنین تنظیم دفاتر را بر عهده داشته و در پایان سال گزارشات مربوطه را ارائه می دهد.

همچنین مدیران ایلیا حساب با تحریر  لایحه اعتراض مالیاتی و لایحه اعتراض بیمه و لایحه اعتراض ارزش افزوده برای مشتریان به کاهش جرایم مالیاتی شرکت ها کمک می نماید.

خدمات نرم افزاری حسابداری  با توجه به زمینه ی فعالیت شرکت ها و سازمان ها: یک شرکت خدماتی حسابداری مشاوره ی لازمه را در رابطه با انتخاب یک نرم افزار مناسب برای شرکت و همچنین راه اندازی و نصب سیستم حسابداری باید بپردازد.

با وجود این امکانات سیستم های شرکت ها از شیوه ی دستی به شیوه های مدرن و پیشرفته روی آورده است.

خدمات آموزش حسابداری به صورت کاملا کاربردی: در یک نگاه اجمالی به خدمات شرکت ایلیا حساب می توان گفت که این شرکت آموزش های لازمه را در بخش های حسابداری مقدماتی و پیشرفته، با روش های به روز دنیا بر عهده دارد.  افراد می توانند با گذراندن دوره های آموزشی با امور مالی و حسابداری آشنا شوند.

شرکت ایلیا حساب با داشتن تیمی معتبر و مجرب می تواند به بهترین شکل با حضور کارشناسان و مدیران مالی تمامی خدمات لازم را در اختیار شرکت و مؤسسات و غیره قرار دهد.

شرکت حسابرسی ایلیا حساب : ایلیا حساب توانسته است با داشتن کادری مجرب و ماهر مسئولیت رسیدگی به حساب ها، ثبت موارد مالی اعم از درآمد ها و هزینه ها، تهیه اطلاعات و تقسیم بندی آن ها و نظم دهی به امور مالی و تهیه ی گزارشات مالی شرایط لازمه را جهت کسب و کار و پیشرفت بنگاه های اقتصادی مهیا نماید.

خدمات حسابرسی به تمام واحدها: یکی از مهم ترین وظایف حسابرسی های ایلیا حساب رسیدگی به کلیه سرفصلهای حسابرسی می باشد.

در واقع با تنظیم این گزارشات امکان فراهم نمودن بودجه لازم برای بخش های مختلف و انجام امور مالی به درستی و به جا مهیا می شود.

اهداف  موسسه حسابداری ایلیا حساب:

در پایان مقاله به طور کلی و در یک نگاه اجمالی به خدمات شرکت ایلیا حساب این را می توان گفت که این شرکت تمامی تلاش خود را مبنی بر رساندن شما و شرکتتان جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی انجام می دهد.

شرکت ها با سپردن امور مالی و اقتصادی خود می توانند با خیالی آسوده و بدون نگرانی به کسب و کار خود ادامه بدهند.

بنابراین در یک نگاه اجمالی به خدمات ایلیا حساب می توان متذکر شد که این شرکت می تواند تمامی مسئولیت های امور مالی و مشاوره مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی ای شما را بر عهده بگیرد.

در یک نگاه اجمالی به خدمات شرکت ایلیا حساب شامل کلیه فعالیت های اقتصادی در تمامی زمینه های تجاری است.

 ایلیا حساب خدماتی چون در بخش های امور مالی، حسابداری، مدیریت هزینه ها و غیره می باشد. شرکت ایلیا حساب تمامی درآمدها و هزینه های شرکت های مربوطه را مدیریت کرده و  حساب و کتاب بنگاه های اقتصادی را سر و سامان می دهد.

مشتریان عزیز می توانند با شماره شرکت حسابداری در قسمت تماس با ما ارتباط برقرار کنند.

ایلیا حساب در یک نگاه …

همه چیز درباره موسسه حسابداری ایلیا حساب

موسسه حسابداری ایلیا حساب

همان‌طور که می دانید در دنیای امروز که انواع فعالیت های اقتصادی و مالی در عرصه کشور و مرزهای بین المللی گسترش یافته است و باعث شده تا نیازهای مختلفی در بازارهای کار و سرمایه به وجود آید یکی از مهم ترین دغدغه های کارفرمایان و شرکت ها، انجام دقیق و صحیح امورات حسابداری، کنترل و بررسی مطالبات مالی شان است. در گذشته در هر سازمان و شرکتی بخشی به عنوان واحد حسابداری وجود داشت که تمامی امورات مربوط به حساب و کتاب سازمان را انجام می داد. اما یقیناً امروزه به خاطر تغییر و تحولاتی که در نوع فعالیت و حوزه کاری شرکت ها پدید آمده است برای بررسی بهتر و دقیق تر امورات مالیاتی، معمولاً این کار به نهادی خارج از سازمان ها و شرکت ها واگذار می شود. موسسه حسابداری ایلیا حساب دقیقاً همان شرکت حسابداری دقیق و سنجیده ای است که با تکیه بر دانش، تجارت و تخصص پرسنل مجرب خود توانسته تمامی امورات و فعالیت های مربوط به حسابداری، مالیاتی و… تمامی شرکت ها و سازمان ها با حوزه کاری مختلف را به صورت کاملاً اختصاصی انجام دهد.

قطعاً مراجعه به  ایلیا حساب یکی از روش های بسیار دقیق و بهینه ای است که ضمن برقراری تعامل با پرسنل مجرب و متخصص این شرکت در زمینه فعالیت های مختلف حسابداری این اطمینان برای تمامی کارفرمایان ایجاد می شود که تمامی امورات حسابداری آنان کامل و بدون نقص انجام خواهد شد. با توجه به محرمانه بودن فعالیت ها در حرفه حسابداری و حساسیت بالای آن ها برای هر سازمان یا نهادی لازم است قبل از واگذاری آن ها به مؤسسات حسابداری نظیر موسسه حسابداری ایلیا حساب، بسیاری از ویژگی ها و شرایط کاری آن ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. شرکت حسابداری ایلیا حساب با برخورداری از میزان اعتبار بسیار بالا و کسب رضایتمندی از مشتریان خود، توانسته رضایت و اطمینان بسیاری از مدیران را به بهترین شکل ممکن جلب نماید. با ما همراه باشید تا با هم نگاهی به تمامی خدمات حسابداری ایلیا حساب بیندازیم.

خدمات حسابداری ایلیا حساب

با ارائه این تعریف از خدمات حسابداری ایلیا حساب به استحضار شما عزیزان می رسانیم که همیشه به هنگام ارائه خدمات حتی خدمات حسابداری، آنچه که حرف اول را می زند کیفیت است. به طور کلی خدمات مالی به بک سری فرایند و امور منحصر به فردی گفته می شود که موسسه حسابداری به واسطه پرسنل متخصص و حرفه ای خود نسبت به انجام فعالیت هایی در حوزه های مختلف حسابداری شرکت ها و سازمان اقدام به عمل می آورند. گاهی اوقات بسیاری صاحبان مشاغل و سازمان ها با تصور اینکه خدمات حسابداری به سودشان است متحمل ضررهای دوچندانی می شوند. ایلیا حساب با برخورداری از کادر مجرب و توانایی که دارد از آن دسته شرکت های حسابداری موفقی است که با توسعه فرایندهای اقتصادی و پیدایش شرکت های کوچک و بزرگ توانست تمامی نیازهای متفاوت و متنوعی را که در بازار کار به وجود آمد برطرف نماید. به طوری که بسیاری از سازمان ها و شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی با برون سپاری خدمات حسابداری خود به ایلیا حساب علاوه بر اینکه در نیروی انسانی و هزینه های خود صرفه جویی می کنند از تخصص پرسنل خبره این موسسه نیز بهره مند می شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با انواع خدمات مالی ایلیا حساب آشنا شوید.

درباره ایلیا حساب چه می دانید؟

خدمات مالی ایلیا حساب: همان‌طور که گفته شد  ایلیا حساب با داشتن سال ها سابقه و تجربه در امر خدمات مالی و حسابداری، می تواند تمامی امورات مالی و حسابداری مرتبط با انواع موسسه ها با سهام خاص و عام، وظایف محدود، تعاونی ها، کارخانه جات و… را به نحو احسن انجام دهد. به این شیوه که با اعزام حسابدار حرفه ای، مدیر و همچنین مشاور مالی به صورت پاره وقت و تمام وقت به موسسه های درخواست کننده، امکان برخورداری از خدمات بی شائبه خود را برای آنان مقدور می سازد. با وجود انواع خدمات حسابداری ایلیا حساب، دیگر نیازی نیست زمان و هزینه های هنگفتی را صرف محاسبات و مسائل مربوط به حسابداری خود کنید. زیرا کارشناسان خبره این موسسه، تمامی مشکلات مالیاتی شما را با با ارائه مشاوره مالیاتی به راحتی حل و فصل خواهند کرد. از جمله انواع خدمات حسابداری ایلیا حساب به شرح زیر می باشد:

خدمات مالی حسابداری ایلیا حساب: یکی از خدمات منحصر به فرد شرکت حسابداری ایلیا حساب، ارائه خدمات مالی می باشد. در این پروسه شرکت به صورت کاملاً اختصاصی نسبت به کنترل و بررسی تمامی خدمات مالی و هر موضوعی که مربوط به حوزه مالی می شود اقدام می کند. بسیاری از خدمات مالی که حسابداران این شرکت به تمامی مشتریان اعم از تمامی ارگان ها و شرکت ها ارائه می کنند عبارت اند از: تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی که تماماً به صورت فصلی ارائه می شوند، تنظیم صورت معاملات خرید و فروش فصلی و ارسال آن به صاحبان مشاغل، تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه و ارسال آن، شرکت در تمامی جلسات رسیدگی مالیاتی، پیگیری اعتراض مالیاتی و …

از دیگر خدمات مالی مربوط به حسابداران موسسه حسابداری ایلیا حساب عبارت اند از:

 • ارائه تمامی خدمات امورات حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تبدیل تمامی برنامه های دستی حسابداری به شیوه های مکانیزه
 • ارائه یک سیستم مالی مناسب و با کیفیت به تمامی موسسه های جدید التاسیس یا مؤسساتی که دارای برنامه های مالیاتی نامنظمی هستند
 • ثبت اسناد جاری
 • خدمات حسابرسی
 • طراحی و راه اندازی برنامه های حسابداری مکانیزه و اجرای کدینگ برای تمامی مؤسسات و یا اصلاح کدینگ نامناسب
 • طراحی و اجرای سیستم انبار داری و ارائه کدینگ جامعه انبار به مشتریان
 • طراحی و اجرای یک سیستم قیمت تمامی شده حسابداری
 • تهیه صورت سود و زیان مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ارائه صورت های مالی تلفیقی
 • انجام امورات انبار گردانی میان دوره و پایان دوره مؤسسات و شرکت ها
 • انجام تمامی خدمات مالی در محل دفترمشتریان
 • انجام تمامی خدمات  حسابداری خارج از محل دفتر مشتریان
 • تأمین و اعزام نیروی انسانی اعم از کارمند مالی، مشاور مالی و مشاوره مالیاتی و مدیر مالی به صورت پاره وقت و تمام وقت
 • کاهش جرائم مالیاتی

تهیه و ارسال اظهار نامه 

همان‌طور که می دانید تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی یکی از پرکاربردی ترین فعالیت های حسابداری است که در تمامی مؤسسات و ارگان ها صورت می گیرد. به طور کلی اظهارنامه مالیاتی به یک کارنامه مالیاتی گفته می شود که یک سال کاری و فعالیت شرکت ها و مؤسسات مختلف را نشان می دهد. از آنجایی که لازم است این اظهارنامه هر ساله توسط شرکت ها به سازمان امور مالی به منظور بررسی و محاسبه مالیات تحویل داده شود لذا تمامی مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی موظف هستند تمامی قسمت های آن را با دقت تکمیل کرده و ارسال نمایند. تکمیل اظهار نامه مالیاتی از دقت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. به نحوی که امروزه تمامی شرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، انجام آن را به یک موسسه معتبر و شناخته شده ای واگذار می کنند.

علاوه بر تمامی خدمات که در فوق به آن ها اشاره شد تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی یکی دیگر از فعالیت های ویژه این موسسه می باشد. تمامی حسابداران حرفه ای و مجرب این موسسه آماده ارائه هرگونه خدمات مالیاتی به ارگان ها و سازمان های مختلف به صورت پاره وقت و تمام وقت هستند.

خدمات مالیاتی ایلیا حساب

تحریر دفاتر ایلیا حساب

درباره تحریر دفاتر ایلیا حساب چه می دانید؟ به طور کلی دفاتر قانونی شرکت ها به یک سری دفاتری گفته می شود که از آن به منظور ثبت روندها و روال مالی شرکت ها، مؤسسات یا هر ارگانی که لازم است مالیاتی را مختص به حیطه کاری خود پرداخت کنند استفاده می گردد. تحریر دفاتر قانونی از جمله نکات مهم و قابل توجهی است که شرکت ها را ملزم به ثبت دقیق و حساس آن می دارد. زیرا در این دفتر باید تمامی روال ها و مراحل کاری و مالی شرکت ها ثبت شده و تماماً به اداره امور مالیاتی تحویل داده شود. در صورتی که تحریر این دفاتر با قوانین لازمه مطابقت داشته باشد محاسبه و بررسی مالیات بر اساس خود اظهاری صورت می گیرد. اما چنانچه در تحریر آن ها از قوانین اعلام شده توسط اداره مالیاتی استفاده نگردد مالیات شیوه علی الارس در نظر گرفته می شود.

از آنجای که تمامی مشمولان و واجدین شرایط قانون مالیات بایستی در زمان و موعد مقرر نسبت به تنظیم و تحریر دفاتر قانونی خود اقدام کنند. تمامی مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با ارائه کلیه مدارک و اسناد مالی خود به شرکت حسابداری ایلیا حساب، نسبت به تهیه و تحریر دفاتر قانونی موسسه خود به بهترین شکل ممکن اقدام نمایند. حسابداران این موسسه می توانند تمامی اطلاعات مربوط به این دفاتر را که شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی است با حساسیت و به درستی تنظیم نموده بدون آنکه هیچ‌گونه اشتباه و ایرادی در آن وجود داشته باشد.

 

 

استعلام قیمت حسابداری  ایلیا حساب

استعلام قیمت حسابداری آن هم به بهترین شکل ممکن از دیگر خدمات بارز و بی شائبه حسابداران موسسه حسابداری ایلیا حساب است. از آنجایی که تمامی خریدهای شرکت ها و سازمان های مختلف در قالب استعلام قیمت ها انجام می گیرد و ممکن است در بسیاری از مواقع در ارائه این استعلام اشتباهات متفاوتی صورت گیرد. لذا با توجه به حساسیت های مختلفی که در امور مالی و حسابداری به ویژه حق الزحمه خدمات حسابداری وجود دارد بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در حوزه های کاری مختلف، آن را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار می دهند. معمولاً طراحی و ارائه استعلام قیمت حسابداری در سایر مجموعه ها  از استاندارد خاصی پیروی نمی کند و تعریف آن از نیازهای سازمان های مختلف متفاوت می باشد. از این رو تمامی شرکت های مختلف می توانند بر اساس نیاز کاری خود فرم مربوط به استعلام بهای مربوط به حسابداری خود را تکمیل نموده تا کارشناسان حرفه و مجرب ایلیا حساب بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به بررسی و ارزیابی آن ها اقدام نمایند.

به جرات می توان گفت ایلیا حساب با تکیه بر دانش به روز و تجربه مدیران و حسابداران حرفه ای و موفق خود و همچنین سال ها تجربه موفقیت آمیز در زمینه ارائه هرگونه خدمات مالی و حسابداری به شرکت ها، توانسته در زمینه های متنوعی نظیر خدمات مالی، خدمات حسابداری، ارسال اظهارنامه مالیاتی، تعرفه حسابداری و نیز تحریر دفاتر قانونی تحولات عظیمی را در شرکت ها فراهم آورده و به ایجاد یک بهره وری واقعی اقدام نماید. برای ارتباط با کارشناسان حرفه ای و مجرب موسسه حسابداری ایلیا حساب همین الان با دفتر مرکزی این موسسه تماس بگیرید.

 

شماره تلفن شرکت حسابداری

ارتباط با ایلیا حساب

ایلیا حساب را بهتر بشناسید…

امروزه با توجه به توسعه و گسترش کسب و کارها و به وجود آمدن انواع مختلفی از فروشگاه ها و شرکت های مختلف، نیاز به یک موسسه حسابداری خوب و معتبر نظیر موسسه حسابداری ایلیا حساب برای پیشبرد کارها و ثبت اطلاعات و فعالیت های مالی بیشتر احساس می شود. از آنجایی که این روزها محدودیت منابع اقتصادی به عنوان یک چالش بزرگ معرفی شده است که ممکن است هر کسب و کاری را به خود درگیر کند در نتیجه برای غلبه با این چالش مهم، وجود یک تیم مالی خوب و موفق الزامی است تا با در اختیار داشتن اطلاعات مناسب و درخور نیاز و نیز مدیریت بهتر آنان، راه های مقابله با این منابع محدود را آسان سازد.

موسسه حسابداری ایلیا حساب یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی در کسب و کارهای مختلف است که پیروی از اصول آن می تواند تمامی شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ را در رسیدن به اهداف متغیرشان یاری سازد. به جرات می توان گفت موفقیت مالی تمامی موسسه ها و فروشگاه ها، به یک مدیریت مالی موثر و بهینه مانند ایلیا حساب بستگی دارد. اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که تازه کسب و کارتان را راه اندازی کرده اید می توانید اولین گام موفقیتتان را با پشتوانه شرکت حسابداری ایلیا حساب تضمین نمایید. زیرا این شرکت و تمامی کارکنان و متخصصین مجرب آن مفتخر است تا با دانش و مهارت تخصصی خود، تمامی موانع و مشکلات پر فراز و نشیب در راستای مالی و مالیاتی را از سر راه شرکت ها برداشته و چشم اندازی روشن را برای آنان به ارمغان آورد. برای معرفی بیشتر این موسسه با ما همراه باشید.

نگاهی به چشم اندازهای ایلیا حساب

این روزها هر کسب و کار و شرکتی که در ایران مشغول به فعالیت باشد به هر طریقی با ایلیا حساب سر و کار دارد. به همین علت می توان گفت ایلیا حساب برای همگان نامی آشنا و شناخته شده است. گواه است که این موسسه در زمره بهترین و معتبرترین دفاتر خدمات مالی در ایران است که با پشتوانه تیمی قدر و متخصص و مسلط بر مسائل مالی و مالیاتی به روز دنیا و همچنین با پایبندی به قوانین و اصول اخلاقی و مردم داری حرفه توانسته است ارائه دهنده صفر تا صد خدمات متنوع حسابداری، مالیاتی، حسابرسی، تحریر دفاتر، اظهارنامه مالیاتی، ثبت شرکت ها و… به مشتریان خود می باشد.

این امر طبیعی است که حسابداری و امور مالیاتی زبان هر حرفه و کسب و کار است. زیرا این دانش قادر است از یک سیستم اطلاعاتی به واسطه شناسایی، ثبت، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی اطلاعات درخور نیاز را در اختیار استفاده کنندگان خود قرار می دهد. شرکت حسابداری ایلیا حساب با اطلاعاتی که از ماهیت مالی شرکت ها و کسب و کارهای مختلف به دست می آورد آن ها را به بهترین شیوه مدیریت مالی می کند و به این طریق این قابلیت را در اختیار صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت های مختلف قرار می دهد تا از تمامی اطلاعات برای تصمیمات آتی خود استفاده کرده و سپس تمامی فعالیت های مربوط به حرفه و کسب و کار خود را بازنگری و در صورت نیاز تغییراتی را در آن ها اعمال نمایند. یکی از بهترین و مهم ترین عاملی که موجب شده تا اشخاص اقتصادی موسسه حسابداری ایلیا حساب روی آورند این است که این شرکت با تجزیه و تحلیل و آنالیز کسب و کارها، اجازه نمی دهد تا هر نوع کسب و کار و شرکتی از مسیر اصلی خود خارج شود.

اهمیت حسابداری بر کسب و کارها

به طور عمده گسترش روز افزون تجارت و رقابت های اقتصادی میان شرکت های مختلف باعث شد تا شرکت ها برای نگه داشتن حساب های خود در زمان کسب و کار به یک حسابدار نیاز پیدا کنند.  ایلیا حساب با ارائه خدمات منحصر حسابداری و ارائه اظهار نامه مالیاتی و گزارشات مالی، به مشتریان خود این امکان را می دهد تا تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت به صرفه و درستی برای حرفه و کسب و کار خود بگیرند و در کنار آن با خدمات حسابدار کمک خود را با شرکت های موفق دیگر و استانداردهای آن مقایسه نمایند. مهم ترین حسن این شرکت که با سایر موسسه های حسابداری متفاوت می باشد این است که از هویت مالی هر شرکتی برای ذی نفعان گوناگون شرکت اطلاعات زیادی را به دست می آورد. کاری که ممکن است خارج از توان و عهده هر شرکتی باشد. سه خروجی بسیار مهمی که این موسسه حسابداری می تواند با به کارگیری برترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای حسابداری برای شرکت ها و کسب و کارهای مختلف به همراه داشته باشد به شرح زیر می باشد:

 • تهیه ی صورت حساب سود و زیان
 • تهیه صورت وضعیت مالی
 • بیانیه جریان نقدی شرکت ها
 • به ارزیابی عملکرد شرکت ها کمک شایانی می کند
 • کمک به شرکت ها در جهت نظارت بر تمامی فرایندهای مالی خود
 • انجام تمامی فعالیت های مالی شرکت ها به صورت کاملاً قانونی
 • کمک به شرکت ها برای برنامه ریزی و بودجه بندی در جهت اجرای پروژه های آینده

از تمامی نوشته های بالا می توان این‌گونه برداشت کرد که  ایلیا حساب، با به کارگیری و مشاوره از بهترین و تخصصی ترین نرم افزار حسابداری زیر سایه پرسنل و کارشناسان حسابداری مجرب خود، بهینه ترین شیوه و متد در جهت تعیین تمامی استراتژی های آینده، مناسب ترین تصمیم گیری ها برای پیشرفت شرکت و همچنین جلوگیری از تمامی تخلفات مالیاتی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. از طرفی دیگر شرکت های کوچک و تازه کار، برای تمامی فعالیت های مالی و حسابداری خود به دنبال پیدا کردن ارزان ترین روش هستند. برای نیاز این گونه شرکت ها باید گفت موسسه حسابداری ایلیا حساب بهترین گزینه انتخابی می باشد.

معرفی برخی خدمات بارز ایلیا حساب

به جرات می توان گفت خدمات بی شائبه و بارز ایلیا حساب در رابطه با امورات مالی و حسابداری نا محدود است. تفاوت عمده و بارزی که این موسسه با سایر شرکت های مشابه خود دارد این می باشد که قادر به ارائه انواع خدمات مالی و حسابداری به تمامی حرفه، شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ است. در انتها به معرفی برخی از خدمات بارز این موسسه می پردازیم:

 1. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
 2. محاسبه و ارسال لیست بیمه و نیز مالیات حقوق
 3. مغایرت گیری انواع شرکت ها در کوتاه ترین زمان ممکن
 4. اجرای عملیات مربوط به اصلاح حساب و حذف مالیات و جرائم
 5. استقرار سیستم و کدینگ حسابداری
 6. تهیه و تنظیم لیست گزارشات فصلی
 7. و…

بهترین خدمات حسابداری

شرکت های زیادی هستند که خدمات حسابداری را در ایران انجام می دهند اما در این جا می خواهیم به یکی از بهترین شرکت های حسابداری در ایران بپردازیم که می تواند انواع خدمات حسابداری را برای شما انجام دهد.

گستردگی فعالیت های حسابداری در شرکت های مربوطه بسیار زیاد است و همین عامل باعث سردرگمی مدیران سازمان می شود. این قضیه به خصوص برای سازمان هایی که از داشتن یک حسابدار ماهر و قهار محروم هستند به شدت احساس می شود به همین دلیل اولین راهی که سازمان ها بایستی خدمات حسابداری خود را انجام دهند برون سپاری این خدمات به شرکت های مشاوره در این زمینه است. در این جا می خواهیم به معرفی بهترین شرکت خدمات حسابداری بپردازیم.

خصوصیات بهترین خدمات حسابداری

یک شرکت حسابداری خوب همیشه اطلاعاتی که از مشتریان خود دریافت می کند را محرمانه تلقی نموده و در این راه حتی قادر است ضمانت نامه هایی را به شرکت متقاضی تحویل دهد. معمولا اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های بزرگ بسیار حساس و مهم است و اگر این اطلاعات به بیرون نشر پیدا کند ممکن مورد سوء استفاده های مالی از سوی رقبا و یا فرصت طلبان قرار گیرد به همین دلیل ایلیا حساب در این زمینه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی نموده و حتی به مشتریان ضمانت می دهد که هیچ کدام از این اطلاعات به بیرون درز پیدا نمی کند.

دومین موردی که بهترین خدمات حسابداری باید داشته باشند قیمت منصفانه ای است که باید به مشتریان خود بدهند این قیمت و تعرفه مربوط به انجام خدمات حسابداری باید قبل از شروع به انجام کار صورت بپذیرد و هم چنین قیمت منصفانه ای برای مشتریان خود در نظر داشته باشد تا مشتریان برای بار دوم و یا سوم باز هم انجام امور حسابداری خود را به شرکت مربوطه واگذار نمایند. خوشبختانه خدمات حسابداری در این زمینه توانسته بسیار خوب عمل کند و این که توانسته با تعرفه های مناسبی و مقرون به صرفه ای که برای مشتریان خود در نظر گرفته رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد.

تجربه حسابداری

سومین نکته در ارتباط با یک  خدمات حسابداری مناسب این است که در زمینه مورد نظر سابقه و تجربه مناسبی را داشته باشد، به نظر می رسد داشتن سوابق کاری یکی از مهم ترین فاکتورها برای شرکت هایی است که قصد انجام پذیرفتن کارهای حسابداری خود را دارند به همین دلیل برای انتخاب بهترین شرکت خدمات حسابداری در این زمینه می توانید رزومه کاری را از شرکت مربوطه دریافت کنید تا بدانید که آیا سابقه خوبی در این زمینه دارد یا خیر و طبق داده های خود بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید. خوشبختانه شرکت ایلیا در این زمینه توانسته سابقه و رزومه مناسبی را برای خود جمع آوری کند.

 

مسلما مباحث خدمات حسابداری بسیار گسترده است و تنها مربوط به یک زمینه فعالیت نمی باشد. سازمانی که برای انجام خدمات حسابداری انتخاب می شود باید بر تمامی مباحث خدمات حسابداری مسلط باشد و در صورت تقاضای شرکت مربوطه بتواند آن را به درست ترین شکل ممکن انجام دهد. برخی از خدمات حسابداری چون تزارنامه مالی و انجام خدمات مالیاتی نیاز به تخصص و تجربه خاصی ندارد اما مسلما شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی در زمینه مالی و هزینه یابی کیفی و هم چنین بحث های تخصصی نیاز به تخصص و تبحر شرکت مربوطه را دارد که انجام دادن آن برای برخی از شرکت های فعال در زمینه خدمات حسابداری امکان پذیر نیست. مسلما شرکت حسابداری ایلیا در این زمینه توانسته به سازمان های بزرگ و کوچک مشاوره مالی تخصصی و عمومی در زمینه حسابداری بدهد که این نیز یکی از مهم ترین مزیت های این شرکت است.

اما مهم ترین عامل در انتخاب یک خدمات حسابداری که از دید مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد تعهد بابت قرارداد است. تمامی شرکت های حسابداری بایستی قبل از انجام دادن خدمات حسابداری برای شرکت مربوطه یک قرارداد کاری تهیه کنند و در آن شرح وظایف کارفرما که به عنوان شرکت متقاضی خوانده می شود و پیمانکار که به عنوان خدمات حسابداری شناخته می شود آورده شود. این شرح وظایف باید منصفانه و از دید یک فرد بی طرف صورت بگیرد تا طرفین تعهدات لازم را در این زمینه انجام دهند. مسلما کارهایی که شرکت حسابداری انجام می دهد باید بر باب میل کارفرما باشد چون این کارفرماست که هزینه ای بابت دریافت خدمات حسابداری پرداخت می کند به همین دلیل این قضیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در صورت نارضایتی کارفرما می توان هزینه ای که بابت انجام خدمات حسابداری پرداخت کرده است به وی بازگردانده شود. شرکت هایی که چنین قراردادهایی را تنظیم می کنند نشان می دهند که در کار خود بسیار حرفه ای و کاربلد هستند و یکی از این مجموعه خدمات حسابداری ایلیا است که ضمانت صفر تا صد انجام کار را بر عهده می گیرد.

خدمات حضوری و غیر حضوری حسابداری

شاید در دنیای امروزی تفاوت داشتن نسبت به رقبا یکی از مزیت های اصلی برتری یک شرکت به حساب بیاید. شرکت هایی که تفاوت ها را رقم می زنند مسلما برتری و موفقیت را از آن خود کرده اند به همین دلیل نیاز است قبل از انجام دادن هر کاری وضعیت آن کار سنجیده شود. مشاهدات نشان می دهد که بسیاری از شرکت های متقاضی برای انجام خدمات حسابداری خواهان دریافت خدمات به صورت غیر حضوری هستند. این خدمات می تواند به شکل آنلاین و از سمت خدمات حسابداری صورت بگیرد. شرکت حسابداری ایلیا در این زمینه توانسته که صرفه جویی مناسبی در وقت و هزینه های مشتری خود داشته باشد و با به راه انداختن سایت خود در این زمینه توانسته خدمات غیر حضوری مناسبی به مشتریان خود ارائه کند. مسلما برخی از خدمات حسابداری که نیاز به اطلاعات زیادی است را شاید نتوان از طریق روش های غیر حضوری انجام داد اما اکثر این خدمات را می توان به شکل غیر حضوری هم انجام داد. در هر صورت انجام دادن روش های حضوری و یا غیر حضوری این خدمات بر عهده کارفرما است و وی می گوید که به صورت حضوری کار انجام بگیرد یا غیر حضوری.

این مساله یکی از تفاوت های اصلی خدمات حسابداری ایلیا نسبت به سایر رقباست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره مالیاتی مناسب در زمینه حسابداری با کارشناسان شرکت ایلیا تماس حاصل فرمایید.

شرکت های زیادی هستند که در حوزه های مختلف مالی فعالیت دارند ( تولیدی ، بازرگانی ، و …) ولی کمتر شرکت حسابداری می باشد که بصورت تخصصی حسابداری مجتمع های مسکونی  و حسابداری ساختمان و …  را انجام دهد اما حسابداران مجرب ایلیا حساب آماده اعزام جهت انجام حسابداری برج و حسابداری آپارتمان می باشند.

گستردگی فعالیت های حسابداری در شرکت های مربوطه بسیار زیاد است و همین عامل باعث سردرگمی مدیران سازمان می شود. این قضیه به خصوص برای سازمان هایی که از داشتن یک حسابدار ماهر و قهار محروم هستند به شدت احساس می شود به همین دلیل اولین راهی که سازمان ها بایستی خدمات حسابداری خود را انجام دهند برون سپاری این خدمات به شرکت های مشاوره مالی در این زمینه است. در این جا می خواهیم به معرفی ایلیا حساب بپردازیم.

خصوصیات ایلیا حساب

ایلیا حساب همیشه اطلاعاتی که از مشتریان خود دریافت می کند را محرمانه تلقی نموده و در این راه حتی قادر است ضمانت نامه هایی را به شرکت متقاضی تحویل دهد. معمولا اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های بزرگ بسیار حساس و مهم است و اگر این اطلاعات به بیرون نشر پیدا کند ممکن مورد سوء استفاده های مالی از سوی رقبا و یا فرصت طلبان قرار گیرد به همین دلیل ایلیا حساب در این زمینه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی نموده و حتی به مشتریان ضمانت می دهد که هیچ کدام از این اطلاعات به بیرون درز پیدا نمی کند.

دومین موردی که بهترین شرکت حسابداری باید داشته باشند قیمت منصفانه ای است که باید به مشتریان خود بدهند این قیمت و تعرفه مربوط به انجام خدمات حسابداری باید قبل از شروع به انجام کار صورت بپذیرد و هم چنین قیمت منصفانه ای برای مشتریان خود در نظر داشته باشد تا مشتریان برای بار دوم و یا سوم باز هم انجام امور حسابداری خود را به شرکت مربوطه واگذار نمایند. خوشبختانه شرکت خدمات حسابداری ایلیا در این زمینه توانسته بسیار خوب عمل کند و این که توانسته با تعرفه های مناسبی و مقرون به صرفه ای که برای مشتریان خود در نظر گرفته رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد.

تجربه

سومین نکته در ارتباط با ایلیا حساب این است که در زمینه مورد نظر سابقه و تجربه مناسبی را داشته باشد، به نظر می رسد داشتن سوابق کاری یکی از مهم ترین فاکتورها برای شرکت هایی است که قصد انجام پذیرفتن کارهای حسابداری خود را دارند به همین دلیل برای انتخاب بهترین شرکت حسابداری در این زمینه می توانید رزومه کاری را از شرکت مربوطه دریافت کنید تا بدانید که آیا سابقه خوبی در این زمینه دارد یا خیر و طبق داده های خود بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید. خوشبختانه شرکت ایلیا در این زمینه توانسته سابقه و رزومه مناسبی را برای خود جمع آوری کند.

انواع خدمات ایلیا حساب

مسلما مباحث خدمات حسابداری بسیار گسترده است و تنها مربوط به یک زمینه فعالیت نمی باشد. سازمانی که برای انجام خدمات حسابداری انتخاب می شود باید بر تمامی مباحث خدمات حسابداری مسلط باشد و در صورت تقاضای شرکت مربوطه بتواند آن را به درست ترین شکل ممکن انجام دهد. برخی از خدمات حسابداری چون تزارنامه مالی و انجام خدمات مالیاتی نیاز به تخصص و تجربه خاصی ندارد اما مسلما شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی در زمینه مالی و هزینه یابی کیفی و هم چنین بحث های تخصصی نیاز به تخصص و تبحر شرکت مربوطه را دارد که انجام دادن آن برای برخی از شرکت های فعال در زمینه خدمات حسابداری امکان پذیر نیست. مسلما شرکت حسابداری ایلیا در این زمینه توانسته به سازمان های بزرگ و کوچک مشاوره های تخصصی و عمومی در زمینه حسابداری بدهد که این نیز یکی از مهم ترین مزیت های این شرکت است.

تعهدات کاری 

اما مهم ترین عامل در انتخاب یک شرکت خدمات حسابداری که از دید مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد تعهد بابت قرارداد است. تمامی شرکت های حسابداری بایستی قبل از انجام دادن خدمات حسابداری برای شرکت مربوطه یک قرارداد کاری تهیه کنند و در آن شرح وظایف کارفرما که به عنوان شرکت متقاضی خوانده می شود و پیمانکار که به عنوان شرکت خدمات حسابداری شناخته می شود آورده شود. این شرح وظایف باید منصفانه و از دید یک فرد بی طرف صورت بگیرد تا طرفین تعهدات لازم را در این زمینه انجام دهند. مسلما کارهایی که شرکت حسابداری انجام می دهد باید بر باب میل کارفرما باشد چون این کارفرماست که هزینه ای بابت دریافت خدمات حسابداری پرداخت می کند به همین دلیل این قضیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در صورت نارضایتی کارفرما می توان هزینه ای که بابت انجام خدمات حسابداری پرداخت کرده است به وی بازگردانده شود. شرکت هایی که چنین قراردادهایی را تنظیم می کنند نشان می دهند که در کار خود بسیار حرفه ای و کاربلد هستند و یکی از این مجموعه شرکت خدمات حسابداری ایلیا است که ضمانت صفر تا صد انجام کار را بر عهده می گیرد.

خدمات حضوری و غیر حضوری

شاید در دنیای امروزی تفاوت داشتن نسبت به رقبا یکی از مزیت های اصلی برتری یک شرکت به حساب بیاید. شرکت هایی که تفاوت ها را رقم می زنند مسلما برتری و موفقیت را از آن خود کرده اند به همین دلیل نیاز است قبل از انجام دادن هر کاری وضعیت آن کار سنجیده شود. مشاهدات نشان می دهد که بسیاری از شرکت های متقاضی برای انجام خدمات حسابداری خواهان دریافت خدمات به صورت غیر حضوری هستند. این خدمات می تواند به شکل آنلاین و از سمت شرکت خدمات حسابداری صورت بگیرد. شرکت حسابداری ایلیا در این زمینه توانسته که صرفه جویی مناسبی در وقت و هزینه های مشتری خود داشته باشد و با به راه انداختن سایت خود در این زمینه توانسته خدمات غیر حضوری مناسبی به مشتریان خود ارائه کند. مسلما برخی از خدمات حسابداری که نیاز به اطلاعات زیادی است را شاید نتوان از طریق روش های غیر حضوری انجام داد اما اکثر این خدمات را می توان به شکل غیر حضوری هم انجام داد. در هر صورت انجام دادن روش های حضوری و یا غیر حضوری این خدمات بر عهده کارفرما است و وی می گوید که به صورت حضوری کار انجام بگیرد یا غیر حضوری.

این مساله یکی از تفاوت های اصلی شرکت خدمات حسابداری ایلیا نسبت به سایر رقباست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره های مناسب در زمینه حسابداری با کارشناسان شرکت ایلیا تماس حاصل فرمایید.


درباره ما

درباره ایلیا حساب و ویژگی های بارزی که بر دوش دارد گفتنی های بسیاری است. اما اگر بخواهیم تعریفی جامع و سودمند درباره آن داشته باشیم باید این‌گونه بگوییم که یک موسسه حسابداری به شرکت و سازمانی گفته می شود که تمامی خدمات مربوط به حسابداری و امور مالی و سایر خدمات دیگر را بر اساس شاخص های بارز این حرفه به بهترین شکل ممکن انجام می دهد. به طوری که تمامی خدمات انجام شده آن، با استانداردهای حسابداری و قوانین به روز مالیاتی همخوانی دارد. این موضوع قابل فهم است که حسابداری یک حرفه مهم و بسیار حساسی است که هرگونه اشتباه و خطا در آن ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

شاید بهتر باشد این‌گونه بگوییم که حسابداری یک سیستم منسجم یافته است که در آن به فرایند طبقه بندی، جمع آوری، تهیه انواع صورت حساب ها و گزارشات مالی و… پرداخته می شود. چنانچه در این کسب و کار کوچک ترین اشتباهی از سوی حسابداران صورت گیرد به آسانی می تواند موجبات ایجاد ضررهای مالی را برای سازمانی که به عنوان موسسه حسابداری مشغول به فعالیت است فراهم آورد. به همین علت است که یک موسسه حسابداری وظایف و مسئولیت های سنگینی در قبال انجام فرایندهای مربوط به حسابداری برعهده دارد. برای درک بیشتر مبحث موسسه حسابداری، پیشنهاد می کنیم ما را تا اتمام شدن این مقاله همراهی کنید.

معرفی کامل 

در یک بیان ساده تر؛ موسسه حسابداری به نهاد یا سازمان معتبر حسابداری گفته می شود که با داشتن سال ها سابقه و تخصص زیر سایه حسابداران متخصص و مجرب که توانایی و مهارت های بالایی در زمینه انواع استانداردهای بین المللی حسابداری را دارند مفتخر است تا به روز ترین و تخصصی ترین سرویس‌های حسابداری و مالی را به مشتریان خود ارائه دهد. شایان ذکر است که تمامی خدمات و فعالیت های مربوط به موسسه حسابداری یا همان شرکت حسابداری، در رابطه با امورات حسابداری، مالی و مالیاتی است. این موسسه یک شرکت مالی در سراسر کشور است که تمامی خدمات مربوط به حسابداری و مالیاتی خود با دریافت تائیدیه رسمی از جامعه حسابداران ایران انجام می دهد.

آنچه که مهم است این می باشد که سازندگان و کارگذاران یک موسسه حسابداری که به عنوان یک نهاد رسمی در کشور فعالیت می کنند احترام، صداقت، راستی، توانایی، شجاعت، جدیت در کار و انجام کار گروهی را در موسسه خود ایجاد نموده و تمرکز خود را بر پایه فعالیت های پیروزمند و همچنین ارائه خدماتی منحصر به فرد به مشتریان خود بگذارد. به واقع برای اینکه چنین شرکتی بتواند تحت نام و عنوان یک موسسه حسابداری راه اندازی شود و به کار خود از صفر تا صد شروع کند در وهله اول نیاز است تمامی تلاش و همت خود را در راستای رضایت مشتریان به کار گیرد و پارامترهایی نظیر: صداقت، حرفه ای گری، پایبندی به ارزش های اخلاقی و… از جمله ویژگی های منحصر به فرد پرسنل آن باشد.

معرفی خدمات مربوطه:

اگر بخواهیم فعالیت ها و خدمات مربوط به یک موسسه حسابداری را بیان کنیم باید به این شیوه بگوییم که خدمات مربوط به حسابداری به تمامی فرایندها و اموراتی گفته می شود که توسط پرسنل و متخصص های حسابداری که در یک موسسه حسابداری مشغول به فعالیت هستند انجام می گردد. اصولاً  خدمات مالی  انواع مختلف و متفاوتی دارد. به واقع  طیف وسیع و گسترده ای از انواع خدمات مربوط به حسابداری را به در نهایت کیفیت و مرغوبیت در جهت کسب رضایت مشتریان خود ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به:

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • تنظیم دفاتر قانونی
 • انجام تمامی امورات مربوط به حسابداری شرکت های مختلف از قبیل: سهام خاص و سهام عام
 • انجام تمامی فعالیت ها و خدمات مربوط به شرکت های جوان و تازه تأسیس شده
 • انجام عملیات مربوط به اصلاحیه ها
 • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • نصب و راه اندازی رایگان نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم
 • تهیه انواع صورتحساب های مالی
 • تهیه و صدور انواع گزارشات مدیریتی
 • انجام عملیات مربوط به اصلاح و بستن حساب ها
 • و…

معمولاً شرکت ها و مشتریان برای بدست آوردن و مشاهده تعرفه دقدقه زیادی دارند ولی ایلیا حساب با ایجاد فرم استعلام قیمت و استعلام تعرقه آنلاین این دقدقه را بطور کامل از بین برده است. مشتریان میتوانند با تکمیل فرم استعلام هزینه از حق الزحمه کلیه خدمات مالی در کوتاه ترین زمان اطلاع پیدا کنند.

همچنین ایلیا حساب با برگزاری دوره های اکسل در حسابداری سطح سواد حسابداران خود را در اکسل همیشه بالا نگه داشته است.

ایلیا حساب به نوبه خود می تواند بخش اعظمی از چرخه اقتصادی شرکت های مختلف را در دست بگیرد.

ویژگی دیگری که می توان برای ایلیا حساب در نظر گرفت این است که این سازمان همواره در تلاش است تا به حفظ و ارتقای ساختار مالی شرکت ها کمک کند موجبات بهبود این موضوع مهم را برای آنان فراهم نماید. همچنین مشکلات مالی و اقتصادی شرکت ها را کاهش داده و آن را در جهت دست یابی اهداف از پیش تعیین شده یاری و هدایت می کند.

در ادامه قصد داریم به ذکر ویژگی های حسابداران ایلیا حساب بپردازیم:

 • داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط
 • تمرکز کامل بر دو یا چند رشته حسابداری
 • آشنایی کامل با اصول حسابداری
 • مهارت کافی به تمامی فناوری های اطلاعات
 • آشنایی و تسلط با انواع نرم افزارهای حسابداری و کار کردن با آن ها
 • تسلط کافی به برنامه آفیس مایکروسافت
 • برخورداری از قدرت بالای تجزیه و تحلیل اطلاعات و محاسبه دقیق سود و زیان شرکت ها
 • آشنایی و تسلط کامل بر حسابداری حقوق و دستمزد، قوانین کار و روش های محاسبه حقوق کارکنان شرکت ها
 • تسلط کامل به قوانین و مقررات مالیاتی
 • ارائه راه کارهای عالی و درجه یک برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارتقا و افزایش سود شرکت ها
 • برخورداری از روابط عمومی بالا و فن سخنوری
 • داشتن دقت و توجه بسیار بالا در کار

و در آخر داشتن حس رازداری و صداقت کامل که بتواند اطلاعات مالی شرکت ها و سهام داران را در نزد خود حفظ کند.

1 2 3 4 12
Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار