برچسب

حسابداری

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

مشتریان عزیز جهت عقد قرارداد حسابداری می توانند با کارشناسان ایلیا حساب بابت هماهنگی جلسه حضوری تماس حاصل فرمایند.

خانم / آقا …………………. به آدرس ……………….. تلفن …………….. به شماره همراه ………….. که در این تفاهم نامه  موسسه حسابداری نامیده می شود ، برابر مفاد زیر منعقد می گردد . لازم به ذکر است کلیه تعهدات این تفاهم نامه توسط شخص خانم / آقا ……………. انجام می شود .

ماده ۱- موضوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه عبارت است از :

انجام کلیه امور مدیریت مالی / ارائه خدمات حسابداری / مشاوره مالی  و مشاوره مالیاتی / خدمات حسابرسی / ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد …… شرکت به صورت کاملا الکترونیکی طبق استانداردهای حسابداری

ماده ۲: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه عبارت است از یکسال شمسی از اول فروردین  ………… لغایت ……….. پایان اسفند

تبصره ۱: مدت تفاهم نامه با توافق طرفین در خصوص مدت و مبلغ قابل تمدید برای سالهای بعد می باشد.

ماده ۳: حق الزحمه تفاهم نامه

حق الزحمه تفاهم نامه عبارت است از مبلغ …………………………. ریال معادل …………. تومان برای یکسال شمسی ، که پس از انجام کلیه تعهدات شرکت حسابداری  و در پایان هر ماه ، ماهانه …………… ریال معادل …………… تومان و بعد از انجام تعهدات شرکت مندرج در این تفاهم نامه و آخرین پرداختی در پایان سال مالی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت برگ تشخیص مالیاتی و مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی و کسر کسورات قانونی در تاریخ ………….. پرداخت می باشد.

قرارداد حسابداری تفاهم نامه حسابداری عقد قرارداد حسابداری

ماده ۴: تعهدات طرفین

الف: تعهدات موسسه :

موسسه متعهد میگردد:

 • نسبت به ثبت کلیه اسناد مالی و تفکیک آنها جهت ارائه به اداره امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به بستن حسابهای دفاتر قانونی روزنامه ، معین ، کل و اموال در موعد قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به ارائه گزارش ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن شرکت ) به اداره مالیاتی اقدام نماید.
 • ارائه گزارشات معاملات فصلی خرید ، فروش و هزینه ها در پایان هر فصل را به اداره امور مالیاتی مربوطه برابر فرمهای مربوطه ارائه نماید.
 • نسبت به ثبت کلیه مدارک و مستندات و فاکتور ها
 • نسبت به تعیین قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی (فعالیت شرکت و شروع عملیات )
 • -نسبت به تحریر دفاتر قانونی (روزنامه ، معین ، کل و اموال) برابر ضوابط قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (پایان تیرماه ) اقدام نماید.
 • حضور در جلسات سازمان امور مالیاتی و ممیزی مربوطه برای ارائه مدارک ، دفاع از عملکرد و شرکت در  جلسات هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و دفاع از عملکرد و حسابهای شرکت (در صورت ارجاع پرونده به هیات ها ) تا دریافت رای هیاتهای مذبور بر معافیت مالیاتی شرکت اقدام نماید.
  • تبصره ۳: در صورت عدم دریافت مصوبه قانونی هیاتهای بدوی و تجدید نظر مالیاتی مبنی بر صدور معافیت مالیاتی (مالیات عملکرد) شرکت مراتب را از طریق طرح دعوا از طریق دیوان اداری پیگیری نماید و تهیه مدارک و مستندات لازم بر عهده موسسه می باشد.
 • نسبت به استفاده از نرم افزار حسابداری جهت انجام امور مالی جهت استفاده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورت وضعیت از وقایع مالی و حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای ماهانه و ترازنامه سه ماهه چهار ستونی و حساب سود و زیان به صورت دوره های سه ماهه و سایر در خواست های شرکت به مدیریت شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اطلاع رسانی مصوبه های جدید سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای متولی و سیاست گذار اعم از مجلس ، وزارت دارایی ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به انجام مغایرتهای بانکی و رفع اشکالات در تنظیم حسابهای شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورتحسابهای بیمه قرارداد افراد ، کارکنان ، قراردادهای کاری و تفاهم نامه های مبادله شده و واریز به حساب مربوطه اقدام ، و در جهت دفاع از آنها در روز حسابرسی بیمه در جلسات مربوطه شرکت نماید.
 • نسبت به ارائه صورتهای مالی و گزارشات مورد نیاز بانکها و سازمانهای دولتی مطابق با سیستم بروز شده جهت حسابداری اقدام نماید.
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (پس از تایید شرکت ) حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی (۳۱/۰۴/..۱۳)
 • نسبت به دریافت گواهینامه ارزش افزوده به صورت اینترنتی (در صورت مشمول بودن و یا اخذ گواهی معافیت از سازمان امور مالیاتی ) اقدام نماید.
 • نسبت به دفاع از صورتهای مالی و مالیاتی تهیه شده و گزارشات معاملات فصلی و هزینه های فصلی در مراجع رسمی و ذیربط اقدام نماید.
 • نسبت به تنظیم قراردادهای کارکنان و قراردادها و تفاهم نامه های امضاء با سایر مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و پرداخت حقوق تبعات مزدی کارکنان و نگهداری سوابق آنها و احتساب مرخصی های استفاده شده و بدون حقوق پرداخت مطالبات آنان با هماهنگی شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزارهای مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار های مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت / موسسه و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اجرای تمام اصول و استانداردهای حسابداری به روش استاندارد انجمن حسابداران خبره و قانون محاسبات و سایر قوانین مربوطه به گونه ای که برای شرکت مشکلی ایجاد ننماید (به عنوان حافظ و امین و مورد اعتماد ) اقدام نماید.
 • نسبت به حفظ اسرار و مدارک و اسناد و اطلاعاتی که توسط شرکت به موسسه ارائه می گردد کوشا بوده و در پایان تفاهم نامه به صورت کتبی به شرکت تحویل نماید.
 • نسبت به کار گماری نیروهای مورد اطمینان جهت انجام امور محوله مالی و حسابداری اقدام نماید.
 • موسسه در جهت مشاوره و تنظیم فرم های بودجه ای سالیانه به صورت مشاوره ای همکاری خواهد داشت.

ب: تعهدات شرکت:

 • شرکت متعهد می گردد:
 • جهت حسن انجام امور مالی و حسابداری شرکت نسبت به در اختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک و مستندات و حسابهای بانکی و اطلاعات مورد نیاز موسسه حسب درخواست کتبی ایشان اقدام نماید.
 • نسبت به اختصاص محل و مکان مناسب و با لوازم و ابزار و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز جهت تنظیم و نگهداری و انجام وظایف مندرج در تعهدات موسسه اقدام نماید.
 • تبصره۴: مکان و لوازم و تجهیزات اداری و کاری طی صورتجلسه ای تحویل و تحول داده خواهد شد.
 • نسبت به پرداخت حق الزحمه تفاهم نامه در موعد مقرر ماهانه در وجه حساب موسسه اقدام نماید.
 • نسبت به کسر کسورات قانونی تفاهم نامه فیمابین و واریز به حساب دستگاههای ذیربط قانونی و ارائه رسید مربوطه به موسسه اقدام نماید.
 • شرکت متعهد می گردد نسبت به معرفی یک نفر نماینده آشنا به امور رایانه و حسابداری به موسسه جهت هماهنگی و اجرای بهتر و آموزش نرم افزار حسابداری این تفاهم نامه اقدام نماید.
 • در صورت تمایل با خرید نرم افزار حسابداری سپیدار آموزش این نرم افزار توسط کارشناسان ایلیا حساب صورت می پذیرد.

ماده ۵: حسن اجرای تعهدات طرفین

طرفین تمامی تلاش خود را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه انجام داده و هرگونه تسهیلات را برای تحقق آن فراهم می نمایند.

ماده ۶: خسارت

طرفین در صورت ورود خسارت به طرف دیگر ملزم به جبران آن به تشخیص داور مرضی الطرفین می باشد.

ماده۷: اختلافات

طرفین ضمن پرهیز اقدام اختلاف بر انگیز در مدت اجرای این تفاهم نامه در صورت بروز هر گونه اختلاف مراتب از طریق داور مرضی الطرفین برطرف خواهد شد.

ماده۸: موارد اضطراری

موارد اضطراری مانند سیل، زلزله ، آتش سوزی و جنگ و سایر موارد (فورس ماژور ) از شمول این تفاهم نامه خارج می باشد.

ماده ۹: فسخ تفاهم نامه

طرفین تمامی کوشش خود را در انجام هر چه بهر این تفاهم نامه انجام خواهند داد و در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه اجرای این تفاهم نامه با اعلام کتبی حداقل دو ماهه به طرف مقابل و انجام کلیه تعهدات طرفین این تفاهم نامه فسخ میگردد.

ماده ۱۰: این تفاهم نامه در ده ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه تنظیم که هر نسخه ارزش واحد داشته و معتبر بوده و در تاریخ ……………. به امضای طرفین رسیده و از اول ………. ماه ……. قابل اجرا می باشد.

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و ۱۰ نکات مربوط به آن

خدمات حسابداری در دنیای حال فقط به ارائه خدمات نیست بلکه در کنار خدماتی که ارائه می دهد کیفیت و ضمانت ، هزینه پایین ، امنیت اطلاعات ،  پشتیبانی ، تضمین تعهدات و مشاوره در کلیه امور مالی نیاز مشتری است و برای مشتریان به جز ارائه خدمات حسابداری این موارد بیشتر اولویت دارد .

**قبل از هرچیزی بهتر است از افزونه زیر برای مشاهده و نحوه محاسبه جرایم مالیاتی استفاده نمایید تا از حساسیت موضوع بطور کامل مطلع باشید***

همچنین مشتریان عزیز می توانند به منظور برگزاری جلسه حضوری با همکاران ما جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند و یا با تکمیل فرم استعلام هزینه از مبلغ حق الزحمه خدمات حسابداری در کوتاه ترین زمان ممکن مطلع گردند و پیش فاکتور خدمات حسابداری را دریافت نمایند.

گروه متخصصان و کارشناسان ایلیا حساب با تیمی ۳۵ نفره و برخوردار بودن از نیروهای با تجربه و کارآمد خدمات دقیق حسابداری ، حسابرسی ، مالیاتی ، ثبت شرکت را ارائه می دهد .

خدمات حسابداری ایلیا حساب نامحدود است و یکی دیگر از خدمات نوینی که به وجود آمده است می توان به حسابدار کمک و مشاوره تلفنی نام برد .

تفاوت دیگر ایلیا حساب در این است ، که توان ارائه خدمات به شرکت های بزرگ ، سازمان ها و…. را دارد به همین منظور با برخوردار بودن از نیروهای کافی توان اعزام نیرو به شرکت ها و مجموعه ها را دارا هستیم .

تجربه کاری

بنظر می رسد داشتن سوابق کاری یکی از مهم ترین فاکتورها برای شرکت هایی است که قصد انجام پذیرفتن کارهای حسابداری خود را دارند می باشد. ایلیا حساب با هشت سال سابقه و با مدیران بالای ۱۶ سال سابقه به عنوان یکی از بهترین شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری، آماده ارایه رزومه خود جهت بررسی به کلیه متقاضیان می باشد.

همچنین  لازم به ذکر است شرکت ایلیا حساب با انتشار اطلاعات مشتریان خود دست متقاضیان را جهت بررسی و پرس و جو و در نتیجه تصمیم گیری بهتر باز گذاشته است.

کلیه خدمات حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی:

 1. فروش نرم افزار حسابداری سپیدار
 2. اعزام نیرو حسابدار ، حسابدار ارشد ، رئیس حسابداری و مدیر مالی
 3. ثبت اسناد حسابداری(جاری -معوق) و اجرای عملیات بستن حساب ها 
 4. استقرار و اصلاح حساب و کدینگ
 5. مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی
 6.  مشاوره تخصصی در امور بیمه تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب
 7. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اظهارنامه عملکرد و گزارشات فصلی
 8. ارائه خدمات حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی اجمالی و حسابرسی مالیاتی
 9. تهیه صورت های مالی فارسی و انگلیسی
 10.  تحریر دفاتر قانونی ( سالیانه – ماهیانه)
 11.  حسابدار کمک
 12. ارائه خدمات ثبتی ( ثبت آگهی تغییرات ، افزایش سرمایه ، ثبت شرکت و برند و اخذ کارت بازرگانی و ..)
 13. بودجه بندی در سطح سالیانه ، ماهیانه و هفتگی
 14. ارائه انواع گزارشات مدیریتی و گزارش های فروش خرید و نوسانات در همه سطوح
 15. و…

نرم افزار حسابداری:

ایلیا حساب با وجود اخذ نمایندگی از چندین شرکت بزرگ در حوزه  تولید نرم افزار حسابداری ، اتوماسیون اداری و ERP و…  با  بررسی حجم و نوع فعالیت و اهداف متقاضیان ، مشاوره بی طرفانه ای را به مشتریان  ارایه می دهد.

تفاوت خدمات حسابداری ایلیا حساب:

 • ضمانت در تعهد: با منعقد شدن قرارداد اطمینان کامل به مشتری می دهیم .
 • مشاوره و راهنمایی:  مشاوره دادن به متقاضی در زمینه فعالیت های حسابداری خود و انتخاب نرم افزار مناسب
 • هزینه مناسب: می توان گفت هزینه مناسب برای متقاضیان خیلی مهم است .
 • خدمات ثبتی: رایگان بودن خدمات ثبتی مانند  آگهی تغییرات ، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت ، افزایش سرمایه و…. برای مشتریان ایلیا حساب رایگان است
 •  کاهش جرائم مالیاتی : کاهش جرائم مالیات با حداقل ترین مدارک و مستندات فقط بخشی از خدمات ایلیا حساب می باشد.

ایلیا حساب  با تکیه بر بهره گیری از کارشناسان مالی  و حسابداران متخصص توانسته ضمن ارائه خدمات حسابداری، حسابرسی ، مالیاتی و ثبت شرکت  موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در افرادی که به ما مراجعه می کنند بشود.

ایلیا حساب با داشتن بهترین حسابداران متخصص و مجرب ، با اشراف کامل به امور مالی و مالیاتی همیشه تفاوت ها رو رقم زده است…

خدمات حسابداری

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار