ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری

ایلیا حساب > blog > ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

۱- پرداخت چک بلند مدت:

ح. پرداختنی/ پ.پ هزینه/هزینه
اسناد پرداختنی بلند مدت

۲- خوابانیدن چک به بانک جهت وصول:

در دفاتر شما ثبتی ندارد.

۳- وصول چک توسط بانک:

اسناد پرداختنی بلند مدت
بانک

۴- چک برگشتی:

اسناد پرداختنی بلند مدت
ح. پرداختنی (X)

۵- تعویض چک:

اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت
اسناد پرداختنی بلند (کوتاه) مدت

* اما در مورد خرج کردن چک مشتری، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

۱-هنگامی که چک را خرج می کنید:

ح. پرداختنی/هزینه/…
اسناد دریافتنی بلند مدت

خواندن  حسابرسی 6

۲- هنگامی که چک مذکور نقد شود:

در دفاتر شما ثبتی ندارد.

۳- اگر چک مذکور نقد نشده و به شما برگشت شود:

ح. دریافتنی (X)
ح. پرداختنی (X)

موسسه حسابداری | شرکت حسابداری | خدمات حسابداری | تحریر دفاتر | مشاوره مالیاتی | مشاوره مالی | ارسال اظهارنامه | خدمات حسابرسی

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما، و برگشت چک خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

ثبت خرج کردن چک مشتری توسط ما، و برگشت چک تماس با ما خرج شده مشتری  چگونه می باشد؟

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار